Våra handläggningstider

Varje år prövar IVO runt 4 000 ansökningar. Vi har en genomsnittlig handläggningstid för nyansökningar på ca 6 månader. Med handläggningstid menar vi tiden från det att ansökan kommer in till IVO till dess att vi har skickat ett beslut.  

 

Genomsnittstiden är 6,2 månader. 75 % av alla ärenden beslutas inom 8,3 månader. 

 

Ändringsansökningar har kortare handläggningstid. Genomsnittstiden för en ändringsansökan är 2,5 månader. Ungefär 75 % av alla ändringsärenden beslutas inom 2,8 månader.

 

Ibland tar handläggningen kortare tid än 6 månader – ibland längre

Vissa ärenden kan ta kortare tid för oss att handlägga, medan andra ärenden kan ta längre tid. Förklaringar till det kan vara att:

  • en ansökan är komplett och väl genomarbetad vilket förkortar tiden
  • den tänkta verksamheten och beskrivningen av den är komplex, vilket kräver en djupare analys och bedömning från vår sida.

Läs mer om hur vår handläggning går till.