Våra handläggningstider

Varje år prövar IVO runt 4 000 ansökningar.

Vi har en genomsnittlig handläggningstid för nyansökningar på ca 6 månader. Med handläggningstid menar vi tiden från det att ansökan kommer in till IVO till dess att vi har skickat ett beslut. 


Ändringsansökningar har kortare handläggningstid. Genomsnittstiden för en ändringsansökan är 2,5 månader

Den genomsnittliga handläggningstiden beräknas utifrån de ärenden som är beslutade under föregående månad. I slutet av 2018 och början av 2019 inkom en ovanligt stor mängd ansökningar till avdelningen. Det gör att de ärenden som inkommit i slutet av 2018 eller därefter kan få en längre handläggningstid. 

Ibland tar handläggningen kortare tid – ibland längre

Vissa ärenden kan ta kortare tid för oss att handlägga, medan andra ärenden kan ta längre tid. Förklaringar till det kan vara att:

  • en ansökan är komplett och väl genomarbetad vilket förkortar tiden
  • den tänkta verksamheten och beskrivningen av den är komplex, vilket kräver en djupare analys och bedömning från vår sida.

Läs mer om hur vår handläggning går till.