Nya tillstånd och krav 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från IVO. Samtliga sökande ska betala en avgift för ansökningar som gäller SoL och LSS-verksamheter, såväl nya ansökningar som ansökningar om att ändra i ett tillstånd. Samtidigt har nya krav börjat gälla för att få behålla ett tillstånd. Läs mer om de nya reglerna längre ner på den här sidan.

 

Hemtjänst  - en verksamhetstyp som blev tillståndspliktig den 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 behöver hemtjänst enligt SoL samt ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson enligt LSS tillstånd från IVO. De som redan bedriver en verksamhet får fortsätta göra det under förutsättning att de har ansökt om tillstånd hos IVO senast den 1 mars 2019.

 

Biståndsbedömt trygghetsboende tillståndspliktigt från den 2 april 2019

Från och med den 2 april 2019 är verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende tillståndspliktigt. Det betyder att privata aktörer behöver ha tillstånd från IVO för att bedriva verksamheten. För kommuner gäller anmälningsplikt om verksamheten bedrivs i kommunal regi. 

 

Varje ny ansökan kostar 30 000 kronor

Riksdagen har beslutat att alla nya ansökningar för SoL och LSS-verksamheter ska medföra en avgift, och regeringen har beslutat att beloppet ska vara 30 000 kronor för en ny ansökan och 21 000 kronor för att ansöka om att ändra i ett tillstånd. Avgifterna är inte momsbelagda.

Läs mer om avgifter för ansökan. 

 

Nya regler ställer krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar

IVO ställer tydligare krav för att få ett tillstånd och sedan behålla det. I både tillståndsprövningen och i tillsynen granskar vi ägare och ledning mer omfattande än tidigare. De nya kraven innebär bland annat följande:

  • För att få tillstånd ska den som ansöker ha skaffat sig insikt i de regler som gäller för verksamheten, genom bland annat utbildning eller erfarenhet. Insikt finns hittills bara definierat i förarbeten och det kommer att växa fram en praxis inom området.
  • Den som söker tillstånd ska också vara lämplig och ha ekonomiska förutsättningar att bedriva den sökta verksamheten. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar och tidigare agerande (som till exempel skulder eller brottslighet). Läs mer om vad och vilka vi prövar för lämplighet.
  • Den som har ett tillstånd ska sedan fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
  • Den som har ett tillstånd ska anmäla (kostnadsfritt) ändringar i styrelse eller ägande senast en månad efter förändringen. Du skickar anmälan till IVO:s regionala tillsynsavdelning öst - du hittar adressen i denna blankett som du ska använda för anmälan

 

Frågor och svar tillstånd

 

Webbinarier och kortfilm om de nya regler som började gälla den 1 januari 2019 

Under hösten 2018 erbjöd IVO två webbinarier med möjlighet att ställa frågor om de kommande kraven. Du kan ta del av dem, liksom en kort sammanfattande film, här.

Film: En minut om de nya reglerna för SoL- och LSS-verksamheter 2019

I och med de nya reglerna behöver från den 1 januari 2019 verksamheterna i punktlistan nedan tillstånd från IVO. Klicka på dem för att läsa mer om dem och göra ansökan.