Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter som ger konsulentstöd

Den första mars 2017 beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten infördes den 15 april 2017. Det finns övergångsbestämmelser.

Den 1 mars beslutade riksdagen att det undantag som idag finns för bolag * som slutit avtal med en kommun om att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet tas bort. Det innebär att även dessa verksamheter omfattas av tillståndsplikt från och med den 15 april. 

 

Som en följd av detta upphävs kommunens skyldighet att anmäla verksamhet som genom avtal har överlämnats till bolag*.

 

Riksdagen beslutade också att tillståndsplikt ska införas för bolag * för att yrkesmässigt få bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämnar stöd och handledning till sådana familjehem och jourhem. Tillståndsplikt införs för sådan verksamhet från och med den 15 april. Tillståndsplikten gäller även denna typ av verksamhet som bedrivs av bolag* som kommunen har slutit avtal med. 

 

Verksamheter som ska starta den 15 april 2017 eller senare får inte starta utan att ett tillstånd har beviljats från IVO

Bolag som har slutit avtal med en kommun

Övergångsbestämmelserna innebär att ett bolag* som vid ikraftträdandet av lagen, den 15 april 2017, har slutit avtal enligt socialtjänstlagen med en kommun om att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för viss annan heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem

Detsamma kommer att gälla för den aktör som vid ikraftträdandet redan bedriver verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem. Det innebär att bolag* som redan bedriver sådan verksamhet kan ingå nya uppdragsavtal med kommuner gällande konsulentstöd till familje- jourhem även efter att lagen har trätt i kraft. Detta under förutsättning att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

 

Övergångsbestämmelserna gäller endast för det bolag* som redan innan den 15 april 2017 bedriver verksamhet. Verksamheter som ska starta den 15 april 2017 eller senare får inte starta utan att ett tillstånd har beviljats från IVO.

 

* gäller bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enskilda individer

 

Se även frågor och svar samt länk till ansökningsblanketter i högerspalten.