Till dig som ansökt om tillstånd - information april 2018

Avdelningen för tillståndsprövning har under en längre tid haft långa handläggningstider. Under de senaste åren har antalet ansökningar varit många och det har tillkommit flera tillståndsplikter vilket har skapat tillfälliga toppar.

Avdelningen bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete i syfte att effektivisera processen och korta handläggningstiderna. Fortfarande återstår en del arbete men handläggningstiderna är nu på väg ned.

 

Ansökan – svar på vanliga frågor

  • För att kunna göra en korrekt bedömning av ansökan måste samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsformuläret bifogas. Vi har inte möjlighet att behandla ofullständiga ansökningar som saknar uppgifter om t ex vilket bolag som ska driva verksamheten eller där det saknas information om verksamhetens innehåll, lokaler eller föreståndare. Om begärda handlingar inte kommer IVO tillhanda inom utsatt tid kan ansökan komma att avvisas. Det betyder att det inte går att pröva innehållet i din ansökan pga. att den har stora grundläggande brister.
  • IVO gör alltid en lämplighetsprövning av personerna bakom den aktör, till exempel ett bolag, som ansöker om tillstånd. Det är sökande som ska visa att den är lämplig.
  • Om det är ett bolag som är tänkt att driva verksamheten, behöver bolaget först vara registrerat hos Bolagsverket innan tillståndsansökan skickas in.
  • En tillståndspliktig verksamhet får inte starta utan att tillstånd utfärdats av IVO.
  • Läs mer om vad en tillståndsansökan ska innehålla och hur handläggningen går till.

 

Vill du byta inriktning på din verksamhet?

Om du vill byta inriktning på verksamheten du antingen har tillstånd för eller har en pågående ansökan om, behöver du komma in med en helt ny och komplett ansökan. Anledningen är att regelverket skiljer sig åt gällande t ex lokaler, föreståndare och verksamhetens innehåll och att IVO, vid tillståndsprövningen, behöver olika information om olika typer av verksamheter för att kunna ta ställning till ansökan.

Detta gäller om du t ex har ansökt om att ta emot ensamkommande barn i ett HVB utan behandling och vill ändra till att ta emot barn och unga som är i behov av behandling. Samma sak gäller om du har ansökt om tillstånd för att bedriva HVB men istället exempelvis vill bedriva stödboende, öppen verksamhet, äldreboende eller verksamhet enligt LSS.

Meddela också IVO att den ursprungliga ansökan ska återtas om du inte avser att bedriva den verksamhet som ansökan gällde.

 

Lämplighetsprövning görs i samtliga nyansökningar

IVO gör en lämplighetsprövning av personerna bakom den aktör, till exempel ett bolag, som ansöker om nytt tillstånd, eller ändring av tillstånd i de fall verksamheten byter inriktning. Lämplighetsprövningen skiljer sig något åt mellan LSS och SoL, men mycket av prövningen är densamma.

  • Ekonomisk lämplighet. De ekonomiska förhållanden som bedöms är t ex ekonomisk skötsamhet. Det kan även handla om ifall företrädarna har gjort sig skyldiga till brottslighet eller om de bedrivit verksamhet med bristande kvalitet.
  • Övriga omständigheter (för fysiska personer) kan även avse personliga förhållanden som kan påverka lämpligheten att bedriva verksamhet, till exempel om personen gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.
  • Här kan du läsa mer om IVO:s lämplighetsprövning

 

Vill du återta din ansökan?

Om du inte längre vill ansöka om tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet så behöver du återta din ansökan. Detta gör du genom att skriftligen meddela IVO antingen via brev eller e-post. Ange ärendets diarienummer och namnet på verksamheten det gäller.

 

Nya ansökningsblanketter

Under 2017 uppdaterade och förenklade vi våra ansökningsblanketter. Hämta hem nya blanketter för en förenklad hantering, istället för att återanvända en äldre ansökningsblankett. Det både underlättar processen och förkortar handläggningstiderna.

 

E-tjänst för smidigare ansökan

Sedan i september finns det möjlighet att ansöka om tillstånd via vår e-tjänst för samtliga tillståndsslag inom LSS och SoL. Du kan läsa mer på vår hemsida om hur du ansöker.

 

Upplysningstjänst – när du har frågor till oss

Under hösten startade upplysningstjänst för tillståndsprövning. Hit kan du vända dig om du har generella frågor om tillståndsprövning. Du når upplysningstjänsten dagligen på telefon 010-788 50 00, #5 (stängt tisdags-eftermiddagar).