Till dig som har fått tillstånd

Det finns många krav i olika regelverk som du som tillståndsinnehavare har skyldighet att löpande hålla dig uppdaterad om och se till att din verksamhet följer.

IVO är en av flera myndigheter som ansvarar för att granska att tillståndspliktiga verksamheter följer det regelverk som gäller för verksamheten. IVO granskar att verksamheten har förutsättningar att bedrivas i enlighet med kvalitetskraven i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, resp. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är tillståndsinnehavarens skyldighet att löpande hålla sig uppdaterad om vilka krav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten såväl inom socialtjänstens område som inom andra områden. Det kan hända att det krävs andra tillstånd eller motsvarande från andra myndigheter för att verksamheten ska få starta.

 

Information hos IVO

På dessa sidor hittar du mer information om IVO:s tillsyn av tillståndspliktig verksamhet >>  

 

Upplysningstjänst yrkesverksamma

Under sidorna Yrkesverksamma har vi samlat information som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet >>

 

Kom ihåg att hålla dina bolagsuppgifter uppdaterade i omsorgsregistret 

Där kan du endast ändra kontaktuppgifter till verksamheten. IVO:s registerplattform >>

Om du vill ändra något annat än kontaktuppgifter i ditt tillstånd så behöver du ansöka hos IVO om att få göra det. Ramarna för tillståndet framgår av tillståndsbeviset. Läs mer här om hur du ansöker om tillstånd >> 

Barn & ungdom

Om du har barn eller ungdomar placerade i din verksamhet finns det information för dem att ta del av här >>

Här finns information om barnen och ungas rättigheter samt kontaktuppgifter för att nå IVO:s barn & ungdomslinje via telefon, mail eller chatt. På webbplatsen hittar du också informationsmaterial inför en inspektion, på ett flertal språk.

 

Annan information

Hos Socialstyrelsen hittar du föreskrifter >> 

På verksamt.se samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

 

Brandskydd

I Plan- och bygglagen (PBL) och i förlängningen Boverkets byggregler (BBR) finns regler om en byggnads byggnadstekniska brandskydd. Brandskyddet ska alltid anpassas efter nya förutsättningar. Det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om en ändring är bygglovs- eller anmälningspliktig. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL.

Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap >>