Så här fyller du i din ansökan

Ansök via blanketter eller vår e-tjänst

Du kan välja mellan att ansöka via vår e-tjänst eller våra blanketter. Välj ett av alternativen så att du skickar in endast en ansökan. För att använda vår e-tjänst behöver du först i god tid anmäla dig till vårt företrädarregister

 

Sedan den 1 januari 2019 kostar en ny ansökan om tillstånd 30 000 kr, och en ansökan om en ändring av ett befintligt tillstånd 21 000kr. Här kan du läsa mer om avgifterna och hur du gör för att betala den.

 

Avsnitten kan skilja sig något mellan olika blanketter och formulär 

Beroende på om du ansöker via vår e-tjänst eller våra blanketter skiljer sig ordningen mellan avsnitten något. Alla avsnitt finns inte heller med i samtliga blanketter. Du får dock all information du behöver om du har valt blankett eller formulär för den verksamhetstyp du vill bedriva. Du behöver alltså inte skicka oss mer än en ansökan. Du är välkommen att höra av dig till vår upplysningstjänst på 010-788 50 00 om du upplever att något är otydligt.

 

Vad betyder inflytande och insikt?

Enligt de nya regler som gäller från den 1 januari 2019 ska IVO pröva insikt hos de personer som har ett bestämmande inflytande över det sökande företagets verksamhet. Under rubriken 4 nedan utvecklar vi vad inflytande och insikt betyder. 

 

Avsnittet Ansökan avser

Avsnittet Entreprenad (endast om ansökan avser nytt tidsbegränsat tillstånd) 

Avsnittet Uppgifter om bolaget 

Avsnittet Inflytande och insikt

Avsnittet Verksamhetens namn och adress

Avsnittet Verksamhetens innehåll 

Avsnittet Föreståndare/verksamhetsansvarig 

Avsnittet Underskrift samt "Bolagsformalia som ska bifogas ansökan"

Avsnittet "Ansökan avser"

Här anger du om du ansöker om ett helt nytt tillstånd eller om du vill göra en ändring i ett befintligt tillstånd. 

 

Vill du ansöka om en ändring?

Observera att du inte behöver ansöka om alla typer av ändringar (en ändringsansökan medför en avgift). Vissa ändringar behöver du bara anmäla (kostnadsfritt) till IVO. 

 

Här ser du en förteckning över vilka ändringar som du måste ansöka om och vilka det räcker med att anmäla.

 

Här hittar du mer information om hur du ska fylla i information om olika typer av ändringar. 

 

Om du vill byta tillståndshavare
Tillståndshavare är den person (enskild firma) eller juridiska person (vanligtvis ett företag) som har själva tillståndet att bedriva verksamheten. Observera att tillståndshavaren inte är densamma som föreståndare.

 

Om man vill ändra tillståndshavare för en verksamhet och verksamheten ska bedrivas under ett nytt organisationsnummer anses detta som en nyansökan då IVO behöver göra en ägar- och ledningsprövning av den nya personen eller juridiska personen. Om bolaget istället byter aktieägare, men verksamheten bedrivs under samma bolag/person utan att organisationsnumret/personnumret påverkas ska den nya ledningen göra en ändringsanmälan till IVO

Om du ansöker om hemtjänst
Om ditt företag befinner er i ett skede där ni är på väg att skriva ett avtal med en eller flera ytterligare kommuner behöver du inte ange dem i ansökan.

 

Avsnittet "Entreprenad" (endast om ansökan avser nytt tidsbegränsat tillstånd)

Om en kommun har överlåtit åt en privat verksamhet (vanligtvis ett företag) att bedriva en verksamhet som är tillståndspliktig, behöver företaget ha tillstånd. Tillståndet blir tidsbegränsat i enlighet med det entreprenadavtal som företaget har tecknat med kommunen. 

 

För att du ska få tillstånd att bedriva verksamhet på entreprenad ska du fylla i hela ansökan, samt bifoga alla bilagor. IVO behöver veta vilken tidsperiod avtalet gäller – om du beviljas tillstånd gäller det för den tid som entreprenadavtalet gäller.

 

Avsnittet "Uppgifter om bolaget" 

Här fyller du i kontaktuppgifter till din organisation och till den person som du anger som kontaktpersonen för ansökan.

 

Avsnittet "Inflytande och insikt"

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler för att få och behålla ett tillstånd. De nya reglerna ställer tydligare krav på bland annat insikt hos ägare och ledning. Läs mer om vad insikt innebär nedan under avsnittet med rubriken ”Fälten 4 e–g: vad betyder insikt?”. 

 

Mot bakgrund av de nya reglerna ska du i detta avsnitt fylla i vilka personer förutom bland annat VD som har bestämmande inflytande över

 • verksamheten (fälten 4a–d) och
 • vilka kunskaper dessa personer har (fälten 4 e–g). 

 

Ägare och ledning ska tillsammans ha tillräcklig insikt
IVO prövar om det företag som söker tillstånd har insikt i de lagar och övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. De här kunskaperna ska finnas hos företagets ägare och ledning, och eventuellt andra personer som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Den som ansöker om tillstånd kan bli kallad till intervju med IVO under utredningen.IVO under utredningen.

 

Det är den sammantagna insikten i företaget – personernas gemensamma ”kunskapsbank” – som IVO bedömer. Varje enskild person behöver alltså inte ha kunskap inom alla områden. 

 

Fälten 4 a–d: personer med bestämmande inflytande

Genom den bolagsformalia som du ska bifoga ansökan får IVO uppgifter om vilka som är VD, styrelseledamot, suppleanter och ägare av företaget, eller moderbolaget om det finns ett sådant.

 

Så här skriver regeringen i propositionen 2017/18:158, Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

 

”Bedömningen av om kravet på insikt är uppfyllt ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen finns representerad inom kretsen.”

 

I det här avsnittet anger du om det finns andra personer än dessa som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Det kan finnas personer som har ett inflytande som kan liknas vid det som ägare och ledning har, utan att dessa personer har en formell ställning i företaget. Detta kommer IVO att bedöma från fall till fall.

 

Föreståndare eller verksamhetsansvarig ingår inte i den krets som ska ha insikt 

Föreståndare i verksamheter räknas inte till ägare och ledning eller som sådan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. 

Läs mer om detta under avsnitt 7 nedan.

 

Fälten 4 e–g: vad betyder insikt? 

Det finns ingen uttömmande definition i lagen av begreppet insikt. Det finns bara definierat i förarbeten (se länkar nedan). Genom IVO:s beslut och domstolsbeslut kommer det att växa fram en praxis beskrivande förklaringar inom området.

 

Skrivningar i förarbeten till den nya lagstiftningen:

Finansutskottets betänkande (2017/18: FiU43) ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

 

Propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” (prop. 2017/18:158).

 

Insikt genom erfarenhet eller utbildning 

Den insikt som IVO ska bedöma kan ägare och ledning ha skaffat sig genom erfarenhet eller utbildning. Det finns inte krav på specifika utbildningar. Däremot anger lagen några områden som ägare och ledning ska ha insikt om, och dessa områden listar vi här nedan. Den angivna insikten ska styrkas med hjälp av till exempel tjänsteintyg, kursintyg eller examensbevis.

 

Kunskap om de regler som finns för den verksamhet företaget vill bedriva

Insikt handlar om att ett ägare och ledning ska ha kunskap om de lagar och övriga föreskrifter som gäller för den verksamhet som företaget vill bedriva. 

 

Kunskap om arbetsrätt och regler för arbetsmiljö

Ägare och ledning ska också ha kunskap om bland annat arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler. 

 

Kunskap om ekonomiska regelverk

Ägare och ledning ska ha kunskaper om de ekonomiska regelverk som styr associationsformen (typen av organisation eller företag). Exempel på det är årsredovisningslagen (1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551). 

 

Detta är inte samma sak som att företaget ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Det kan du läsa mer om i avsnittet nedan. 

 

IVO prövar också lämplighet i övrigt samt ekonomiska förutsättningar

Lämplighet i övrigt
IVO bedömer om företaget och dess företrädare även i övrigt är lämpliga. Det kan handla om att företrädarna tidigare har bedrivit verksamhet med bristande kvalitet eller om en företrädare i form av en fysisk person har gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.

IVO beaktar också viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna (till exempel inbetalning av skatt), laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Av denna anledning hämtar IVO in uppgifter från Polisens belastningsregister, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket.

Ekonomiska förutsättningar
Företaget och dess företrädare ska också ha ekonomiska förutsättningar att fortlöpande bedriva sin verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för den. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. 

 
IVO hämtar in information utifrån den bolagsformalia som du bifogar ansökan. IVO granskar de årsredovisningar som kommer in med ansökan och kan komma att begära in ytterligare årsredovisningar eller andra underlag. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för en sammantagen bedömning. 


Avsnittet "Verksamhetens namn och adress"

Här fyller du i kontaktuppgifter och uppgifter om den byggnad som verksamheten sak bedrivas i, om företaget använder lokaler. För dig som ansöker om tillstånd att bedriva hemtjänstverksamhet behövs inga uppgifter om verksamhetens lokaler.

 

Uppgifter om hur brandskyddet är ordnat för verksamheter som bedrivs i egna lokaler

Om verksamheten ska bedrivas i lokaler behöver du ange här hur brandskyddet är ordnat. 

 

Du behöver inte skicka in underlag som styrker uppgiften om hur brandskyddet är ordnat. Däremot kan IVO komma att begära in yttrande från byggnadsnämnden eller räddningstjänsten /brandförsvaret i den kommun där verksamheten är belägen. IVO begär i så fall in uppgifter om vilka brandskyddsåtgärder som finns för lokalerna. 

 

Om det framkommer att tillståndshavaren vid ansökningstillfället har inkommit med oriktiga och vilseledande uppgifter kan IVO komma att ändra ett beslut om att bevilja tillstånd för den aktuella verksamheten.

 

Avsnittet "Verksamhetens innehåll" 

Här ger du information om vilken målgrupp som verksamheten riktar sig till och hur arbetet kommer att bedrivas. Du får tillfälle att beskriva hur företaget arbetar för att uppnå god kvalitet för brukarna av omsorgen. 

 

 

Avsnitt "Föreståndare/verksamhetsansvarig" 

Här anger du den person som ska vara föreståndare/verksamhetsansvarig för verksamheten. Observera att IVO prövar personens kompetens för vissa typer av verksamheter men inte alla. 

 

För några typer av verksamheter prövar IVO inte den verksamhetsansvariges kompetens – det räcker att ange namn och personnummer

För följande typer av verksamheter prövar IVO inte den verksamhetsansvariges kompetens, och därför finns det i dessa ansökningsblanketter endast fält för att ange denne persons namn och personnummer:

 • Personlig assistans enligt LSS
 • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Biträde av kontaktperson enligt LSS
 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

 

För de verksamheter där IVO prövar den tilltänkta föreståndarens kompetens

Kraven på föreståndaren för olika typer av verksamheter framgår av den lag, förordning eller föreskrift där bestämmelserna för själva verksamheten finns.

 

Däremot kan det finnas andra krav på föreståndaren. Under avsnittet Frågor och svar tillstånd och undersidan "Jag ska ansöka om tillstånd)" hittar du mer utförlig information om att det är olika krav på föreståndarens kompetens beroende på vilken verksamhet det är. 

 

IVO bedömer hur formell kompetens och erfarenhet motsvarar de krav som ställs utifrån verksamhetens inriktning och målgrupper och de lagkrav som verksamheten lyder under. Läs mer om eventuella krav på föreståndare under respektive verksamhetstyp.

 

Avsnittet "Underskrift"

Firmatecknare för företaget skriver under ansökan. 

 

Bolagsformalia som ska bifogas ansökan

Ett bolag (till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag) som ska bedriva verksamheten ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket som visar vilka personer som sitter i styrelsen, vem som är VD (om sådan finns i bolaget) och vem som tecknar firma för bolaget.
 • En bolagsordning
 • Ett bolagsstämmoprotokoll eller en aktiebok som visar vem eller vilka som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget
 • En årsredovisning eller motsvarande sammanställning för de tre senaste åren samt en revisionsberättelse (ifall det har bedrivits verksamhet i bolaget tidigare). Ett nybildat bolag behöver inte skicka in någon årsredovisning med ansökan.
 • Om bolaget ägs helt eller delvis av annan juridisk person, ska ni bifoga registreringsbevis, bolags-stämmoprotokoll/motsvarande samt årsredovisningar för de tre senaste åren även avseende moderbolaget eller moderbolagen.

En förening (till exempel en ekonomisk förening) som ska bedriva verksamheten ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från Skatteverket eller Bolagsverket. Det ska framgå vilka som sitter i styrelsen och vem som företräder föreningen.
 • Stadgar
 • Årsredovisning eller motsvarande sammanställning för de tre senaste åren samt en revisionsberättelse (ifall det har bedrivits verksamhet i föreningen tidigare). En nybildad förening behöver inte skicka in någon årsredovisning med ansökan.

En stiftelse som ska bedriva verksamhet ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från en länsstyrelse eller Bolagsverket.
 • Ett stiftelseförordnande

En enskild firma/enskild person som ska bedriva verksamhet ska bifoga:

 • Aktuellt registreringsbevis från Skatteverket eller Bolagsverket.

 

Mer om bygglov och brandskydd

Bygglov/anmälan

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. En åtgärd som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även ändrad användning är en ändring, och krav gäller då för hela den del av byggnaden som ges ändrad användning. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 

Brandskyddsdokumentation

Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 m2. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Även vid ändrad användning av en byggnad eller del av byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den del av byggnaden som ska användas på annat sätt. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Bestämmelser om detta finns i Boverkets byggregler (BBR).