Till dig som har fått tillstånd

Det finns många krav i olika regelverk som du som tillståndsinnehavare har skyldighet att löpande hålla dig uppdaterad om och se till att din verksamhet följer.

Det är tillståndsinnehavarens skyldighet att löpande hålla sig uppdaterad om vilka krav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten såväl inom socialtjänstens område som inom andra områden. Det kan hända att det krävs andra tillstånd eller motsvarande från andra myndigheter för att verksamheten ska få starta.

 

Om det framkommer att tillståndshavaren vid ansökningstillfället har inkommit med oriktiga och vilseledande uppgifter kan IVO komma att ändra ett beslut om att bevilja tillstånd för den aktuella verksamheten.


På dessa sidor hittar du mer information om IVO:s tillsyn av tillståndspliktig verksamhet.

Under sidorna Yrkesverksamma har vi samlat information som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet.

Om du har barn eller ungdomar placerade i din verksamhet finns det information för dem att ta del av här.

Här finns information om barnen och ungas rättigheter samt kontaktuppgifter för att nå IVO:s barn & ungdomslinje via telefon eller e-post. På webbplatsen hittar du också informationsmaterial inför en inspektion, på ett flertal språk.

Hos Socialstyrelsen hittar du föreskrifter.

 

På verksamt.se samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

 

Brandskydd

I Plan- och bygglagen (PBL) och i förlängningen Boverkets byggregler (BBR) finns regler om en byggnads byggnadstekniska brandskydd. Brandskyddet ska alltid anpassas efter nya förutsättningar. Det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om en ändring är bygglovs- eller anmälningspliktig. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL.

 

Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.