Så här handlägger vi

Här beskriver vi de steg vi har i vår handläggning när en ansökan kommer in till oss.


Det första som händer när vi får in en ansökan är att registrera den. Det innebär att vi gör ett ärende av den och den får ett ärendenummer – diarienummer.

Vi gör direkt en bedömning av om ansökan behöver kompletteras med bolagsformalia eller annan grundläggande information. I så fall hör vi av oss till dig och ber dig komplettera informationen. En ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna fortsätta handlägga den och göra en bedömning om vi ska bevilja tillstånd eller inte.

 

Vi skickar också information om hur du betalar avgiften för din ansökan.

 

”Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?”

Vi avvisar då din ansökan, det vill säga att vi avslutar ärendet och kan inte bevilja tillstånd.

 

 

När IVO utreder en ansökan om tillstånd ingår det en prövning av ägare och ledning. Det innebär att IVO bedömer om företagets företrädare har insikt, är lämpliga att driva verksamheten och huruvida bolaget har ekonomiska förutsättningar. Den som ansöker om tillstånd kan bli kallad till intervju med IVO under utredningen.IVO under utredningen.

 

Vilka prövas av IVO?

Företagets företrädare är direkta och indirekta ägare, styrelseledamöter och suppleanter, bolagsmän i olika slags handelsbolag eller styrelsen i föreningar av olika slag. En företrädare kan också vara externa firmatecknare och VD. IVO prövar alla som har väsentligt inflytande över verksamheten, och alla dessa personer ska vara lämpliga. Från och med januari 2019 gäller också att företrädarna sammantaget ska ha insikt i de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vad prövas av IVO?

Insikt
Företagets företrädare ska sammantaget ha tillräcklig kunskap om bland annat innehållet i den lagstiftning som reglerar verksamheten, kunskap om arbetsrätt och regler för arbetsmiljö och de ekonomiska regelverk som gäller för bolagsformen, till exempel årsredovisningslagen (1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551). Denna förståelse och kunskap kallas i lämplighetsprövningen för insikt. 

Lämplighet i övrigt
IVO bedömer om företaget och dess företrädare även i övrigt är lämpliga. Det kan handla om att företrädarna tidigare har bedrivit verksamhet med bristande kvalitet eller om en företrädare i form av en fysisk person har gjort sig skyldig till allvarligt fel i relevant yrkesutövning.

IVO beaktar också viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna (till exempel inbetalning av skatt), laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Av denna anledning hämtar IVO in uppgifter från Polisens belastningsregister, Kronofogden, Skatteverket och Bolagsverket.

Ekonomiska förutsättningar
Företaget och dess företrädare ska också ha ekonomiska förutsättningar att fortlöpande bedriva sin verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för den. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att företaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. 

 

IVO hämtar in information utifrån den bolagsformalia som du bifogar ansökan. IVO granskar de årsredovisningar som kommer in med ansökan och kan komma att begära in ytterligare årsredovisningar eller andra underlag. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för en sammantagen bedömning. 

 

 

När vi bedömer den planerade verksamheten väger vi ihop de uppgifter som du har lämnat i ansökan om bland annat lokaler, målgrupp, metoder och personal. Vi gör alltså en sammanvägd bedömning av helheten. Av den anledningen kan en viss lokal vara ändamålsenlig för en verksamhet men inte i en annan

 

I detta skede kan du få en fråga om att komplettera eller förtydliga någon del av det du angivit i ansökan. Har du redan besvarat alla frågor i ansökan och skickat in alla begärda bilagor kan vi ofta gå direkt till beslut och behöver inte kontakta dig. 

 

Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?

Vi kommer förmodligen att avslå din ansökan. Vi frågar enbart om sådana uppgifter som vi behöver för att kunna bedöma om verksamheten har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet.

I det här läget kan vi komma fram till att bevilja tillstånd eller att inte bevilja, det vill säga vi avslår då ansökan.

 

Om vi beviljar tillstånd

Om vi har bedömt företaget som lämpligt kan vi nu komma fram till att verksamheten också verkar ha förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet. Vi beviljar då ansökan, fattar ett tillståndsbeslut och utfärdar ett så kallat tillståndsbevis som du får.

 

Dina skyldigheter när du har ett tillstånd

Tillståndet från IVO är inte det enda som behövs för att du ska kunna bedriva verksamheten. Läs mer om några av de saker som du behöver tänka på

 

Ansök om större ändringar i din verksamhet

Om du vill göra en större ändring av din verksamhet behöver du också ansöka om det. Det handlar om byte av lokaler, byte av föreståndare eller verksamhetsansvarig, ändringar i målgruppen eller ändring av antal brukare eller klienter. 

 

Om vi avslår ansökan (inte beviljar tillstånd)

Vi kan också komma fram till motsatsen, att verksamheten alltså inte kan få tillstånd. Om vi vid en sammanvägd bedömning ser att företaget som sökt tillstånd inte är lämpligt, eller att den planerade verksamheten inte kommer att kunna ge brukare eller klienter insatser som har god kvalitet och är säkra, kommer vi att avslå ansökan.

 

Du kan överklaga IVO:s avslagsbeslut. Information om hur du går tillväga får du tillsammans med avslagsbeslutet.