Verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem som tar emot barn

Verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ: 

En verksamhet som enbart har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem eller en verksamhet som enbart har till uppgift att lämna stöd och handledning till familjehem och jourhem omfattas inte av tillståndsplikten.

 

Kommunens ansvar

Tillståndsplikten för verksamheterna fråntar inte socialnämndens ansvar när det gäller utredning av familje- eller jourhemmet och beslut av placering av ett barn i familjehem eller jourhem.

Krav på föreståndarens kompetens

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet  (3 kap 3 § SoL). Av förarbetena framgår dock att den som förestår verksamheten har lämplig utbildning, tidigare erfarenhet och vitsordad personlig lämplighet (se prop. 2016/17:59 s. 22). 

 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

  • Ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
  • Stäm av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om föreståndare kan godkännas.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.


Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter med tillstånd för öppen verksamhet. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns krav på att föreståndaren och övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

  

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis byta föreståndare, måste du ansöka om det. Att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

 

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten kan du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Vid byte av föreståndare finns en särskild ändringsblankett:

byte av föreståndare.

Om verksamheten läggs ner eller upphör ska det anmälas till IVO.