Avlösarservice i hemmet (LSS)

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som i annat fall vårdas av eller får stöd av närstående i hemmet. Denna verksamhet bedrivs i personens egna hem.

Denna insats ska inte förväxlas med avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL). Läs mer om detta på sidan om hemtjänst.

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

För vissa verksamheter, som bedrivs i lokal eller på annat sätt har en tydlig geografisk begränsning, gäller att varje verksamhetsenhet behöver ha ett tillstånd. Det beror bland annat på att lokalerna är en del av förutsättningarna för verksamheten och tillståndet. 

För bland annat hemtjänst och avlösarservice i hemmet enligt LSS gäller ett tillstånd gäller för den juridiska personen, inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast kommer att behöva ett tillstånd för hemtjänst, ett för avlösarservice och så vidare, och att detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera hemtjänst- eller assistansverksamheter i den juridiska personen. Ett bolag med tillstånd kan alltså bedriva verksamhet i flera olika kommuner.

Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

När det gäller hemtjänst och konsulentstödsverksamhet enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inga föreskrifter med krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet.

För dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren eller verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ här: LSS/Avlösarservice i hemmet.

Tänk på att stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.

Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det ska finnas den personal som behövs för att insatsen ska hålla god kvalitet. 
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen. 
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
  • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten behöver du anmäla det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska du meddela det till IVO.