Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL)

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta den isolering som många av de äldre som bor kvar hemma lider av. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig 

Tänk på att:

 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med
 • IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.

Från och med den 4 mars 2021 betraktar IVO följande typer av verksamhet som en sammanhängande verksamhet om de ska bedrivas sammanhållet av en och samma aktör:

 • Särskild boendeform för äldre enligt 7 kap.1 § 2 SoL (5 kap. 5 § andra stycket SoL)
 • Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt 7 kap. 1 § 2 SoL (5 kap. 7 § tredje stycket SoL)
 • Biståndsbedömt trygghetsboende enligt 7 kap. 1 § 2 SoL
 • Hem för viss annan heldygnsvård "Korttidsboende" enligt 7 kap. 1 § 3 SoL

Det innebär att den som ansöker om tillstånd eller ändring av tillstånd för en eller flera av dessa verksamhetstyper gör det i en och samma ansökan. IVO tar då också ut en (1) avgift och utfärdar ett enda tillståndsbevis för samtliga verksamhetstyper.

Även ansökningar som har kommit in före den 4 mars 2021, och som IVO ännu inte har fattat beslut om, kommer att hanteras som en sammanhängande verksamhet. Detta innebär att IVO kommer att betala tillbaka en del av avgiften till de aktörer som har pågående tillståndsansökningar gällande sammanhållna verksamheter enligt listan ovan. 

Gällande bestämmelser

Följande gäller för verksamheter med tillstånd för Biståndsbedömt Trygghetsboende. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan.

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet 
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

Ändringar i verksamheten

För biståndsbedömda trygghetsboenden finns inga ändringar som kräver en ändringsansökan. Om verksamheten exempelvis ska byta namn så kräver detta endast en anmälan till IVO. Anmälan om ändringar i kretsen av ägare och ledning ska göras senast en månad efter att förändringen skett.

Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.