Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta den isolering som många av de äldre som bor kvar hemma lider av. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig 

  • För närvarande går det inte att söka tillstånd för just biståndsbedömt trygghetsboende via e-tjänst.
  • blankett

Boendet ska kunna erbjuda t.ex. gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

 

Tänk på att:

  • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten
  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med
  • IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!

 

Gällande bestämmelser

Följande gäller för verksamheter med tillstånd för Biståndsbedömt Trygghetsboende. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet 
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

 

Ändringar i verksamheten

För biståndsbedömda trygghetsboenden finns inga ändringar som kräver en ändringsansökan. Om verksamheten exempelvis ska byta namn så kräver detta endast en anmälan till IVO. Anmälan om ändringar i kretsen av ägare och ledning ska göras senast en månad efter att förändringen skett.

Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.

 

Läs i regelverket

Tillståndsplikt

Biståndsbedömt trygghetsboende

 

Lex Sarah

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 

Dokumentation

 

Personalens kompetens

 

Värdegrund