Hem för vård eller boende (HVB) (SoL)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ: 

 

Målgrupp för HVB-verksamheter
Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.


Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Om du idag har tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn och inte bedriver/erbjuder behandling i verksamheten, men istället vill bedriva HVB för en målgrupp som har någon form av behandlingsbehov som ska behandlas i verksamheten, ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

 

Oavsett benämning på boendeformen är det innehåll och målgrupp som avgör
Benämningarna ”träningslägenheter” och ”utslussningsboende” används inte i lagstiftningen. Beroende på verksamhetens innehåll och målgrupp kan insatserna betraktas som stödboende eller HVB, och därmed omfattas av bestämmelserna och tillståndsplikt.


Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen 
Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ska ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet.

En huvudman för ett HVB kan i samma lokal även bedriva hälso- och sjukvård, denna vård ingår dock inte i tillståndet för HVB.

 

 

Krav på föreståndarens kompetens

Relevant högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet (3 kap. 5 § SoF och 5 kap. 1 § HSLF 2016:55).

 

IVO har fattat två principiella beslut om föreståndarens kompetens, som är relevanta för den här verksamheten:

Sammantagen bedömning av föreståndares kompetens enligt nya HVB-föreskrifter

Bedömning av tillräcklig kompetens för föreståndare vid HVB

 

 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

 • ge en ingående beskrivning av verksamhetens målgrupp och innehåll.
 • redogöra för vilka insatser verksamheten erbjuder den enskilde, vilka metoder som ska användas och hur metoderna praktiskt kommer att tillämpas.
 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
 • ​IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om lokaler eller föreståndare kan godkännas.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!

 

Gällande bestämmelser

Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende.

 

Följande regler gäller för verksamheter med HVB-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på föreståndarens kompetens och att övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.Föreståndare och verksamhetsansvarig >
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
 • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal.
 • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

 

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten kan du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Vid byte av föreståndare finns en särskild ändringsblankett:

byte av föreståndare.

Meddela att verksamhet ska upphöra

Om en tillståndspliktig verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till avdelningen för tillståndsprövning på IVO.