Hem för viss annan heldygnsvård "Korttidsboende" (SoL)

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller psykiskt funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. 

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ: 

 

Korttidsboendet kan också beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende. Ett korttidsboende bör erbjuda eget rum med toalett och dusch. 

Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten håller god kvalitet och ger god omvårdnad.

Krav på föreståndarens kompetens

Lämplig utbildning (3 kap. 5 SoF, 4 kap. 4 § SoF). 


Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

  • ge en ingående beskrivning av verksamhetens målgrupp och innehåll.
  • redogöra för vilka insatser verksamheten erbjuder den enskilde, vilka metoder som ska användas och hur metoderna praktiskt kommer att tillämpas.
  • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om lokaler eller föreståndare kan godkännas.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!


Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter inom Hem för viss annan heldygnsvård "Korttidsboende". Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns krav på att föreståndaren och övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. 
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

 

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Vid byte av föreståndare finns en särskild ändringsblankett:

byte av föreståndare.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.

 

 


Läs i regelverket

Tillståndsplikt

Korttidsboende

Lex Sarah

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa

Dokumentation

Personalens kompetens

Värdegrund