Hemtjänst (SoL)

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Vad är hemtjänst? 

Hemtjänst är inte fullt ut definierat i lagstiftningen utan är en beteckning på en samling insatser som socialtjänsten beviljar med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).

Grundläggande för socialtjänstlagen (SoL) är att det är den enskildes behov som utgör utgångspunkten för vilken insats som ska beviljas. Hemtjänst syftar till att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt boende. Därför är det den enskildes behov som avgör vilka insatser som ingår i den enskildes hemtjänst. Det kan röra serviceinsatser som städning, handling eller omvårdnad, till exempel personlig hygien. Det här kan du läsa mer om i prop. 2017/18:158, Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, från sidan 39.


Boendestöd, ledsagning och avlösarservice enligt SoL som en del av hemtjänst
Även insatserna boendestöd, ledsagning och avlösarservice, som beviljas med stöd av SoL, är en form av hemtjänstinsatser om syftet med insatsen är att möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet (SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden, från sidan 451).

 

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

Behövs tillstånd för bara service?

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ:

 

Tänk på att:

  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • ​IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!

 

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

För vissa verksamheter, som bedrivs i lokal eller på annat sätt har en tydlig geografisk begränsning, gäller att varje verksamhetsenhet behöver ha ett tillstånd. Det beror bland annat på att lokalerna är en del av förutsättningarna för verksamheten och tillståndet.

 

För hemtjänsten, personlig assistans och övriga tre tillkommande LSS-verksamhetstyper gäller att tillståndet kommer att gälla för den juridiska personen, inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast kommer att behöva ett tillstånd för hemtjänst, ett tillstånd för personlig assistans och så vidare, och att detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera hemtjänst- eller assistansverksamheter i den juridiska personen. Ett bolag med tillstånd kan alltså bedriva verksamhet i flera olika kommuner.

 

 Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

När det gäller hemtjänst enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inga föreskrifter med krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet. För dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren/verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

 

Vi bedriver bara service inom ramen för hemtjänst. Behöver vi ändå tillstånd?

Ja, lagstiftaren gör inte skillnad på utförare beroende på vilka delar av en hemtjänstinsats som utförs.

 

Gällande bestämmelser

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis maxantal, eller vem som ska förestå verksamheten, måste du anmäla det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

 

Meddela att verksamhet ska upphöra

Om en tillståndspliktig verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till avdelningen för tillståndsprövning på IVO.