Personlig assistans (LSS)

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig, välj ett av följande alternativ: 

Du som själv anställer personlig assistent behöver bara anmäla detta till IVO, klicka på länken blankett ovan. Där hittar hittar du en särskild blankett för egenanordnad personlig assistans.

Följ länken för mer information om den lämplighetsprövning IVO gör av den som söker tillstånd för att bedriva verksamhet enligt LSS, t.ex. personlig assistans. Lämplighetsprövningen omfattar den aktör, till exempel ett bolag, som söker tillstånd. Vidare prövas ägare och styrelse, men även andra fysiska personer som bedöms ha ett bestämmande inflytande över verksamheten, t.ex. genom tjänsteställning, omfattas.


Det krävs att den som söker tillstånd kan visa att man har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet och att det finns kunskaper om vilka krav som ställs enligt LSS och annan lagstiftning.

 

Personlig assistans kan ges till personer tillhörande personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS.


Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Det finns länk till blankett och anvisningar till ansökan i menyn till höger.

Tänk på att:

 • utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov. Detta gäller särskilt om verksamheten vänder sig till flera personkretsar
 • om verksamheten vänder sig till barn, beskriv hur det säkerställs att barnperspektivet tillgodoses.
 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.

 

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

För vissa verksamheter, som bedrivs i lokal eller på annat sätt har en tydlig geografisk begränsning, gäller att varje verksamhetsenhet behöver ha ett tillstånd. Det beror bland annat på att lokalerna är en del av förutsättningarna för verksamheten och tillståndet.

 

För hemtjänsten, personlig assistans och övriga tre tillkommande LSS-verksamhetstyper gäller att tillståndet kommer att gälla för den juridiska personen, inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast kommer att behöva ett tillstånd för hemtjänst, ett tillstånd för personlig assistans och så vidare, och att detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera hemtjänst- eller assistansverksamheter i den juridiska personen. Ett bolag med tillstånd kan alltså bedriva verksamhet i flera olika kommuner.

 

Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

När det gäller hemtjänst enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inga föreskrifter med krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet. För dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren/verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

 

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!


Gällande bestämmelser

Följande bestämmelser gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på den som bedriver verksamheten.
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
 • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
 • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.


Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta målgrupp, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd. Vill du ändra verksamhetsansvarig behöver du anmäla det till IVO. Det kostar inget.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska du meddela det till IVO.