Personlig assistans (LSS)

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges åt personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Personlig assistans kan ges till personer som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS. IVO utfärdar tillstånd för att bedriva verksamheten i form av ett företag och tar emot anmälningar från assistansanvändare som anordnar sin egen assistans (som själv anställer sina assistenter). IVO utövar också tillsyn över hur verksamheten bedrivs.

OBS: du som själv anställer dina assistenter, det vill säga själv anordnar personlig assistans, behöver inte ansöka om att få göra detta. Det räcker med att du anmäler detta till IVO

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Välj mellan e-tjänst och blankett: 

Vid ansökan är det viktigt att ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten genom att utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov. Det är också viktigt att stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten.

Krav för att få bedriva personlig assistans

För att ett företag ska få tillstånd att bedriva personlig assistans krävs att den som söker tillstånd kan visa att ägare och ledning har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Företagets företrädare ska kunna visa att de sammantaget har kunskaper om vilka krav som ställs enligt LSS och annan relevant lagstiftning.

IVO gör också en lämplighetsprövning av bland annat ägare och ledning. Lämplighetsprövningen omfattar den aktör, till exempel ett bolag, som söker tillstånd. Vidare prövas ägare och styrelse, men även andra fysiska personer som bedöms ha ett bestämmande inflytande över verksamheten, t.ex. genom tjänsteställning, omfattas.

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

Tillstånd att bedriva personlig assistans gäller för den juridiska personen (oftast företaget) och inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast behöver ett tillstånd för personlig assistans. Detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera assistansverksamheter i den juridiska personen. Det innebär att ett företag med tillstånd att bedriva personlig assistans kan alltså bedriva verksamhet i flera olika kommuner.

Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

Det finns inga föreskrifter som ställer krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet för verksamhetstypen personlig assistans. Däremot gäller det generella kravet att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget.

Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. Även om IVO inte i tillståndsprövningen bedömer kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren eller verksamhetsansvarig, följer IVO upp detta i sin tillsyn. Där granskar IVO att personalen, inklusive närmast ansvariga chef, har den kompetens som krävs för uppdraget.

Gällande bestämmelser

Följande bestämmelser gäller för verksamheter med LSS-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på den som bedriver verksamheten.
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal samt regler om anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
  • Tillståndet är knutet till det bolag som fått tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och tillståndsbeviset.

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra i verksamheten, exempelvis byta målgrupp, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från ett bolag till ett annat (eller från enskild firma till bolag), är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd. Vill du ändra verksamhetsansvarig behöver du anmäla det till IVO. Det kostar inget.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska du meddela det till IVO.