Stödboende (SoL)

Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

Läs gärna Socialstyrelsens Meddelandeblad om placeringsformen Stödboende.

Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal.

Målgrupp för stödboende kan vara

 • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
 • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
 • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation

Oavsett benämning på boendeformen är det innehåll och målgrupp som avgör

Benämningarna ”träningslägenheter” och ”utslussningsboende” används inte i lagstiftningen. Beroende på verksamhetens innehåll och målgrupp kan insatserna betraktas som stödboende eller HVB, och därmed omfattas av bestämmelserna och tillståndsplikt.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar samt utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull.

Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ska ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende och anpassat stöd som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet.

Krav på föreståndarens kompetens

Eftergymnasial relevant utbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet (3 kap. 5 § SoF och 8 kap. 1 § HSLF-FS 2016:56).

IVO har fattat ett principiellt beslut om föreståndarens kompetens, som är relevant för den här verksamheten:

Ansökan om tillstånd för stödboende avslås pga föreståndares bristande erfarenhet.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tänk på att:

 • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
 • ​IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om lokaler eller föreståndare kan godkännas.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten kan du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Vid byte av föreståndare finns en särskild ändringsblankett:

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO.

 Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för stödboende. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket”. 

 • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på föreståndarens kompetens och att övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.
 • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
 • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
 • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
 • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal.
 • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.