Tillsyn - Inspektionen för vård och omsorg

IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).


Hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varje människa på olika sätt i olika faser av livet, antingen direkt som patient eller brukare eller som anhörig. Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.


Tillsynens fokus

IVO bedriver tillsyn ur ett brukar- och patientperspektiv och inriktar sig på sådant som är angeläget för enskilda och för grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet.

 

Tillsynens kännetecken

Tillsynen präglas av tydlighet, trovärdighet och integritet och värnar uppdraget utifrån den statliga värdegrunden. Det innebär att tillsynen kännetecknas av:

 • Rättssäkerhet, dvs. att tillsynen utgår från lagar och andra föreskrifter samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall.
 • Förutsägbarhet och öppenhet, dvs. att de granskade har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara.
 • Oberoende, dvs. att tillsynen inte låter sig påverkas av olika intressenter.
 • Professionalitet, dvs. att tillsynen är kunskapsbaserad.

 

Regelverk

Den lagstiftning som styr vår verksamhet är bland annat patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • Tillsynsområden

  Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda klagomål.

 • Planerad tillsyn

  IVO granskar kontinuerligt utvalda områden och verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamheter som bedrivs enligt LSS. IVO använder olika tillvägagångssätt i tillsynen, både kontrollerande och främjande.

 • Övriga tillsynsinsatser

  Utöver de författningsreglerade tillsynsområdena kan IVO även få särskilda regeringsuppdrag med krav på tillsyn inom avgränsade områden eller göra tillsyn baserad på Initiativärenden.

 • Detta ser IVO

  Återföring av tillsynsresultaten är en viktig del av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsarbete. Även andra verksamheter än den granskade kan ha nytta av resultaten för att förbättra sin kvalitet och säkerhet.