Tillsyn

IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).


Hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varje människa på olika sätt i olika faser av livet, antingen direkt som patient eller brukare eller som anhörig. Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.

 

Patient- och brukarperspektiv

IVO har ett tydligt uppdrag att ha patient- och brukarperspektiv i tillsynen. Vår roll är att stå på patientens och brukarens sida. Tillsynen ska i så stor utsträckning som möjligt se till vårdens och omsorgens sammanlagda resultat för personen, genom hela vårdkedjan.

Att patienters och brukares erfarenheter och åsikter tas tillvara i tillsynen ser IVO som en förutsättning för att den ska kunna vara relevant och träffsäker.

 

Riskbaserad tillsyn

Om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska IVO utföra riskbaserad tillsyn utifrån en egen riskanalys. Det innebär att tillsynen inriktas mot de verksamheter som är mest angelägna att granska.

IVO:s riskanalys innehåller identifierade risker i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Analysen baseras på iakttagelser från såväl den egna tillsynen som från andra aktörer, exempelvis patientförsäkringarna, kommuner, landsting, patientnämnder och brukar- och anhörigorganisationer.

 

En tillsyn som bidrar till utveckling

 IVO väljer metoder och verktyg så att tillsynens resultat kan bidra till lärande och utveckling i vård- och omsorgsverksamhet. På det sättet stödjer tillsynen utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen.

 

Tillsynens kännetecken

Tillsynen präglas av tydlighet, trovärdighet och integritet och värnar uppdraget utifrån den statliga värdegrunden. Det innebär att tillsynen kännetecknas av:

 • Rättssäkerhet, dvs. att tillsynen utgår från lagar och andra föreskrifter samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall.
 • Förutsägbarhet och öppenhet, dvs. att de granskade har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara.
 • Oberoende, dvs. att tillsynen inte låter sig påverkas av olika intressenter.
 • Professionalitet, dvs. att tillsynen är kunskapsbaserad.

 

Regelverk

Den lagstiftning som styr vår verksamhet är bland annat patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • Tillsynsområden

  Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda klagomål.

 • Prioriterade riskområden 2018-2020

  Utifrån en omfattande riskanalys så har IVO prioriterat sju riskområden som vi arbetar särskilt med i nationella tillsynsinsatser under 2018-2020.

 • Ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter

  Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt SoL och LSS. Fler typer av verksamheter, till exempel hemtjänst, behöver tillstånd från IVO. Samtidigt förändras kraven för att få, och behålla tillståndet.

 • Frekvenstillsyn

  Regeringen har beslutat att samtliga verksamheter inom vissa områden ska tillsynas regelbundet, så kallad frekvenstillsyn.

 • Ej verkställda beslut

  Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till.

 • Klagomålsärenden

  Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

 • Anmälnings och underrättelseskyldighet

  Vårdgivare och andra huvudmän är skyldiga att till IVO anmäla vissa allvarligare händelser. IVO ska också underrättas om vissa åtgärder inom den psykiatriska tvångsvården.

 • Tillsyn av hälso och sjukvårdspersonal

  IVO har tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen. Ett ärende kan öppnas om IVO t.ex. får kännedom om att någon hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

 • Övriga tillsynsinsatser

  Utöver de författningsreglerade tillsynsområdena kan IVO även få särskilda regeringsuppdrag med krav på tillsyn inom avgränsade områden eller göra tillsyn baserad på Initiativärenden.

 • Detta ser IVO

  Återföring av tillsynsresultaten är en viktig del av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsarbete. Även andra verksamheter än den granskade kan ha nytta av resultaten för att förbättra sin kvalitet och säkerhet.

 • Så här bedriver IVO tillsyn

  IVO använder olika metoder i sin tillsyn för att samla in information. Information som sedan ligger till grund för IVO:s bedömning och beslut.