Anmälnings och underrättelseskyldighet

Vårdgivare och andra huvudmän är skyldiga att till IVO anmäla vissa allvarligare händelser. IVO ska också underrättas om vissa åtgärder inom den psykiatriska tvångsvården.

Områden som ingår i anmälnings- och underrättelseskyldigheten

  • Lex Maria: Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
  • Lex Sarah: Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse (SiS) eller i verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden.
  • Blodverksamheter, vävnadsinrättningar och transplantationsverksamheter: Förutom anmälan av avvikande händelser och biverkningar ska verksamheterna också skicka in en årlig rapport över verksamheten till IVO.
  • Anmälan avseende brister i säkerheten inom psykiatrin: Vårdgivare ska göra en anmälan om någon till följd av säkerhetsbrister har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada.
  • Underrättelse om tvångsåtgärder inom psykiatrin: Inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser, och även beslut om fastspänning med bälte eller avskiljande som överstiger en viss tid, ska anmälas till IVO.
  • Anmälan om negativa händelser och tillbud med egentillverkade medicintekniska produkter ska anmälas till IVO.

Vad händer med anmälan?

IVO granskar anmälningar och tar ställning till om kompletteringar från anmälaren behövs. Även andra utredningsåtgärder kan bli aktuella, t ex inspektion eller bedömning från extern expert. För underrättelser om tvångsåtgärder gäller att IVO, utifrån lämnade uppgifter, kan göra en granskning av verksamhetens tillämpning av reglerna om tvångsåtgärder.

Ärendena avslutas med ett beslut när IVO har gjort bedömningen att vårdgivaren eller huvudmannen har fullgjort sin anmälnings- och/eller utredningsskyldighet samt vidtagit de åtgärder som krävs för en god och säker vård och omsorg. För de tvångsåtgärder inom psykiatrin som beskrivs ovan inskränks kraven på vårdgivaren till att IVO ska underrättas om den vidtagna tvångsåtgärden.

Om det finns skäl till det, kan IVO i samtliga ovanstående ärendetyper besluta om en utvidgad tillsyn (initiativärende). I sådana fall har IVO möjlighet att i beslut ställa krav på åtgärder men även att rikta föreläggande, med eller utan vite, mot aktuell verksamhet.