Anmälnings och underrättelseskyldighet

Vårdgivare och andra huvudmän är skyldiga att till IVO anmäla vissa allvarligare händelser. IVO ska också underrättas om vissa åtgärder inom den psykiatriska tvångsvården.