Handläggningen av underrättelser om tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård

Då IVO tagit emot en underrättelse från den psykiatriska specialistvården om en långvarig fastspänning granskar vi underrättelsen avseende:

  • Att läkarundersökning har genomförts av behörig läkare enligt gällande tidsintervall.
  • Att beslut om den särskilda tvångsåtgärden är motiverat utifrån klinisk bedömning samt gällande lagstiftning.
  • Att blankett i original inkommit utan dröjsmål.
  • Att blanketten är underskriven av chefsöverläkare eller den som har chefsöverläkarens uppdrag att fatta dessa beslut.

Det kan vara inspektörer med olika bakgrund som granskar underrättelsen exempelvis jurist, psykiatrisjuksköterska eller läkare.

Om underrättelsen är ofullständig begär vi in nödvändiga kompletteringar från vårdgivaren.

Om IVO finner att det är brister tar vi ställning till om vi ska utreda det vidare i ett särskilt ärende. Om IVO får in underrättelser om att fastspänning pågått mer än 72 timmar inleder vi oftast en utredning i ett särskilt ärende.

Underrättelser om tvångsåtgärder inom psykiatrin är ett av flera underlag som ligger till grund för IVO:s tillsyn. Underrättelserna är en av flera kunskapskällor som ger oss som tillsynsmyndighet möjligheten att agera om tvångsåtgärder används på ett felaktigt sätt inom den psykiatriska tvångsvården.