Detta gör IVO

Här hittar du IVO:s samlade ställningstaganden, med anledning av det nya coronaviruset och smittspridningen av covid-19.

IVO fördjupar granskningen av vård och behandling på särskilda boenden för äldre

IVO har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på samtliga 1700 särskilda boenden för äldre. Utifrån resultatet kommer IVO att nu gå vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 särskilda boenden.


Tillsyn av vård och behandling av äldre

IVO har inlett en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre. Tillsynen sker mot bakgrund av IVO:s egna iakttagelser och rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.


Regeringsuppdrag

Regeringen har gett i uppdrag till IVO att analysera iakttagelser inom tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19. IVO ska utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera hur vård och omsorg har hanterat ansvarsfördelning, prioritering och samordning. Analysen ska ge kunskap om hur IVO kan bidra till att öka förutsättningarna för säker vård och omsorg under nuvarande virusutbrott, samt ge värdefullt kunskapsunderlag inför framtida sjukdomsutbrott.


Tre informationsblad för att minska smittspridning

IVO har sammanställt de exempel som verksamheterna betonat under tillsynen av äldreomsorgen, och nu finns tre informationsblad med faktorer som IVO bedömer som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning av covid-19. Informationsbladen kan exempelvis användas som underlag för diskussion med medarbetare i verksamheterna och för chefer i planeringsarbete.


Skydd mot smitta inom vård och omsorg

IVO har, tillsammans med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen spridit kunskap om hur patienter, brukare och personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det handlar om riskbedömningar, vilka åtgärder som ska vidtas och utrustning som ska användas i varje arbetssituation samt hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas och tas av.


Allvarliga brister vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

IVO har noterat allvarliga brister vid akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bristerna är bland annat att patienter har riskerat att försämras då de fått vänta orimligt länge på läkarbedömning och att patienter som vårdats på akutmottagningen inte har övervakas i den utsträckning som varit medicinskt motiverad.

Med hänsyn till den pressade situationen med anledning av covid-19, är det inte lämpligt att fatta ett beslut om föreläggande förenat med vite. Men IVO framhåller att vårdgivaren alltid är skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och säkerställa att patienter får en god och säker vård. IVO kommer att följa upp att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder, som är möjliga för att förebygga riskerna i verksamheten.


Tillsyn av tusen äldreboenden

IVO har granskat äldreomsorgen i hela landet för att ta reda på vilka åtgärder verksamheterna vidtar för att förhindra och minska smittspridning. Tillsynen visade att närvarande chefer och upprepad utbildning om basala hygienrutiner är viktiga faktorer för att minska smittspridningen.


Frågor och svar om coronaviruset

IVO har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar som inkommit från vård och omsorg med anledning av covid-19.


Tipsa IVO

Den 1 april startade IVO en ny tipstjänst för att ta emot tips om brister, risker och missförhållanden inom vård och omsorg. Syftet med tjänsten är att bidra till en bild av det aktuella läget inom vård och omsorg på grund av situationen med covid-19. Arbetet med de inkomna tipsen hjälper oss att snabbare kunna få en överblick över sådant som vi behöver granska närmare.


Så påverkar coronaviruset IVO:s inspektioner

IVO har ställt in inspektioner som innefattar platsbesök under virusutbrottet. Syftet är att minimera smittspridning i riskgrupper, på hälso- och sjukvårdspersonal samt att minska belastningen på de verksamheter som är föremål för IVO:s tillsyn.