Detta ser IVO

Återföring av tillsynsresultaten är en viktig del av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsarbete. Även andra verksamheter än den granskade kan ha nytta av resultaten för att förbättra sin kvalitet och säkerhet.

Återföring av tillsynsresultaten, Tillsynens resultat, som också kan inbegripa goda exempel återförs till den granskade verksamheten och dess personal för att åstadkomma ett lärande så att brister och missförhållanden inte upprepas. På det sättet blir tillsynen ett bidrag till utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen.

Genom analys och redovisning av tillsynens omfattning, iakttagelser, bedömningar och åtgärder på aggregerad nivå sprider IVO även iakttagelser och kunskaper från tillsynen till riksdag, regering, kommuner, regioner, enskilda verksamheter och övriga som berörs av myndighetens tillsyn för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet.

En lärande tillsyn

Återföringen sker genom exempelvis rapporter, konferenser, dialogmöten och webbinarier. IVO följer i regel upp tillsynsobjektens syn på myndighetens tillsyn samt analyserar egna erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten.