Lämplighetsprövning inom personlig assistans

IVO har i uppdrag att tillsyna lämpligheten hos verksamheter som har tillstånd att bedriva personlig assistans. Det innebär att IVO tillsynar att dessa verksamheter fortlöpande uppfyller lämplighetskravet i 23 § andra stycket LSS.

Kravet på lämplighet hos verksamheter inom personlig assistans har funnits sedan den 1 juli 2013, då ändringar i LSS trädde i kraft. Det var ändringar som syftar till att säkra kvaliteten inom personlig assistans och även motverka fusk och överutnyttjande av personlig assistans och assistansersättning.
Lämplighetsprövning görs av den avdelning hos IVO där verksamheten har sitt säte, det vill säga vid den ort där verksamheten är registrerad.

 

Vid IVO:s lämplighetsprövning är det företagets ägare som granskas. Är det en juridisk person som bedriver verksamhet omfattar lämplighetsprövningen även exempelvis den verkställande direktören, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, bolagsmän och andra personer med bestämmande inflytande över verksamheten.

 

Lämplighetsprövningen delas in i två delar – dels ekonomiska förhållanden och dels omständigheter i övrigt. 

  • Ekonomi omfattar exempelvis redovisning, betalning av skatter och arbetsgivaravgifter.
  • Omständigheter i övrigt omfattar exempelvis kvalitetsaspekter utifrån tillräcklig kunskap och erfarenhet på LSS-området, tidigare brottslighet och personliga förhållanden som kan påverka lämpligheten.

 

Anmälningsskyldighet

Kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.

 

Metod

IVO hämtar in grundläggande information om företaget och begär handlingar från Polismyndigheten, Kronofogden, Bolagsverket och Skatteverket. Vid en anmäld inspektion intervjuar IVO verksamhetsansvarig och granskar dokumentation.

 

Beslut

Efter inspektionen upprättar IVO ett beslut. Beslutet kan i vissa fall innehålla krav på verksamheten att genomföra åtgärder.

 

Konsekvenser

Om IVO upptäcker att tillståndshavaren inte är lämplig kan IVO återkalla tillståndet. IVO har rätt att återkalla tillståndet även om myndigheten inte kan visa att det finns kvalitetsbrister i verksamheten. Orsaken till detta är att lagstiftaren inte har ansett det rimligt att en tillståndshavare som till exempel inte betalar skatt och arbetsgivaravgifter för sina anställda ska fortsätta att ta emot och förvalta stora summor som kommer från allmänna medel.