Estetiska behandlingar

Sedan den 1 juli 2021 får endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor utföra estetiska injektionsbehandlingar. Kunskapen hos verksamheterna är oroväckande låg och IVO följer branschens utveckling.

IVO kan konstatera att den nya lagstiftningen har stärkt patientsäkerheten och höjt kraven på utförarna av behandlingarna. 

Endast legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken får utföra estetiska behandlingar

För att få bedriva estetiska injektionsbehandlingar på ett sätt som är säkert för patienten krävs den medicinska kompetens som legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare har. Genom sin yrkesutbildning har de bland annat kunskap om känsliga vävnader och strukturer i kroppen samt sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar som kan innebära att behandlingen inte är lämplig. Utbildningen ger också de förutsättningar och förmågor som krävs för att hantera komplikationer och biverkningar som kan uppstå. 

Den som utför estetiska injektionsbehandlingar har till stora delar samma ansvar som vårdgivare i hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller. 

Hur du som patient kan veta att en aktör är seriös

På den här sidan finns information om hur du som patient kan veta om en utförare är seriös och hur du kan anmäla oseriösa aktörer och vårdskador efter ett ingrepp.  

Tillsynen viktigaste iakttagelser

IVO ser en kraftig ökning av signaler om allvarliga risker inom området. Till de viktigaste iakttagelserna hör följande:

  • Kunskapen hos verksamma är oroväckande låg om bland annat vad en vårdgivare är och vilka krav finns på medicinsk kompetens, hygien och patientsäkerhet. 
  • Antalet inkomna upplysningar till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 265 procent. 
  • IVO har inlett totalt 210 tillsyner av verksamheter som bedriver estetiska behandlingar till och med februari 2022 och åtalsanmält 18 personer som utfört estetiska injektionsbehandlingar utan att inneha rätt kompetens. 

I dokumentet ”Från kund till patient”  finns en mer detaljerad redovisning av myndighetens iakttagelser:

Från kund till patient (pdf, öppnas i eget fönster)