Genomförd tillsyn kring åtgärder för minskad smittspridning

Den tillsynen av drygt tusen verksamheter som IVO genomförde under april 2020 bekräftade den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden (SÄBO), hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning.

I de fall där IVO noterat allvarliga brister har vi gått vidare med fördjupande granskningar av verksamheterna. Utifrån denna tillsyn har IVO fortsatt med fördjupande tillsyn i cirka var tionde av de 1 045 granskade verksamheterna. Vi har bland annat exempel där personal beordrats att arbeta, trots att de är bekräftat smittade. Vi har också exempel där personal gått mellan smittade personer och friska personer, utan skyddsutrustning.