Bakgrund och syfte med tillsynen av äldreomsorgen

IVO genomförde under april 2020 en granskning av äldreomsorgen i hela landet. Tillsynen syftade till att ta reda på vilka åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden vidtagit för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19.

Nationell tillsyn

Äldre personer drabbas hårt i den pågående smittspridningen av covid-19. Ett stort antal äldreboenden över hela landet har konstaterad smitta och dödsfall. Även äldre personer som har hemtjänst löper stor risk att smittas.

IVO har därför genomfört en nationell tillsyn. I tillsynen samlade vi in information från verksamheterna om vad som fungerar och var brister finns när det gäller smittspridning. Verksamheter som ingick i tillsynen är särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hemtjänst. Syftet var att ta reda på vilka åtgärder som verksamheterna vidtar för att förhindra och minska smittspridning inom särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden.

Kunskapsspridning och förbättringsåtgärder i fokus

Med tillsynen vill IVO också bidra till att sprida kunskap till verksamheterna om hur de kan hindra fortsatt smittspridning.

Tillsynen handlar i första hand om att bidra till förbättring, och inte om att leta fel.

Så här gick tillsynen till

IVO kontaktade per telefon ett urval av särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden, såväl kommunala som privata. De frågor vi ställde till verksamheterna rörde bland annat basala hygienrutiner och förmågan att ställa om vid upptäckt smitta.

IVO kontaktade drygt tusen verksamheter under veckorna 17 och 18, fram till den 29 april. Därefter analyserades, sammanställdes och spreds resultatet av granskningen.

Viktiga åtgärder som många redan vidtagit

Den pilottillsyn som vi genomfört i Sörmland och Stockholm har visat att samtliga granskade boenden på olika sätt vidtagit åtgärder för att hindra och begränsa smittspridning.

Exempel på viktiga åtgärder:

  • Utbildningsinsatser för att lära personal hur skyddsutrustning fungerar.
  • Förstärkta hygienrutiner.
  • Ändringar i bemanning så att vissa medarbetare enbart arbetar med personer som är smittade.
  • Tydligt och närvarande ledarskap för att kunna stötta personal i prioriteringar och beslut. 
  • Återkommande påminnelser till personalen om myndigheternas riktlinjer – inte minst vikten av att stanna hemma vid minsta symptom.