Utmaningar och åtgärder för minskad smittspridning i äldreomsorgen

Bild på tre informationsblad för minskad smittspridning av covid-19 i äldreomsorgen

IVO:s tillsyn av äldreomsorgen visar att det finns utmaningar kopplade till basala hygienrutiner. Nu finns tre informationsblad med faktorer som IVO bedömer som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning av covid-19.

I slutet av april genomförde IVO en omfattande tillsyn av särskilda boenden för äldre, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden över hela landet. Syftet med granskningen var bland annat att sprida kunskap mellan verksamheter för att bidra till en minskad smittspridning av covid-19. Fokus i granskningen var att få en bild av hur verksamheterna arbetar för att säkerställa att basala hygienrutiner efterlevs och ta reda på vilka faktorer som är viktiga för att upprätthålla ett gott smittskyddsarbete. Nu har vi sammanställt de faktorer och exempel som verksamheterna betonat och IVO bedömt som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning i form av informationsblad för vardera verksamhetstyp.

Starka riskindikationer bakom nationell tillsyn

IVO delar den problembild som beskrivs i övrig i samhället: det har varit stora utmaningar för boenden och hemtjänst att begränsa smittspridning.

Genom vår upplysningstjänst, tipsa-tjänst och IVO:s övriga ärenden får vi ta del av risker och brister från såväl yrkesverksamma som patienter/brukare och närstående. Det är bland annat dessa signaler som låg bakom att IVO genomförde en så omfattande nationell tillsynsinsats av området.

Dialog leder till ökad medvetenhet

Tillsynen av de drygt tusen verksamheterna har skett genom dialog med enhetschefer i verksamheterna. IVO:s inspektörer genomförde telefonsamtal med första linjens chefer. Vi ser att samtalet i sig har ett värde och tror att det bidrar till ökad medvetenhet i verksamheterna, vilket i sin tur kan leda till minskad smittspridning.

Liknande utmaningar över landet

Många åtgärder har genomförts i verksamheterna för att minska risk för smittspridning. De intervjuade enhetscheferna redogör för liknande utmaningar och svårigheter över landet. Dock ser IVO tydliga skillnader mellan områden där smittan fick fäste mycket snabbt, utan möjlighet till förberedelser, och områden som fortfarande är fria från smitta. I det senare fallet har verksamheterna haft möjlighet att samla underlag och förbereda sig både på enhetsnivå och på huvudmannanivå.

I informationsbladen har vi samlat faktorer och exempel från verksamheterna inom följande områden:

  • Säkerställa att basala hygienrutiner följs 
  • Arbetssätt för att minska smittspridning
  • Organisering, (personalplanering/bemanning) för att minska smittspridning
  • Ett gott liv för brukarna trots begränsningar 
  • Hantera medarbetarnas oro
  • Möta närståendes oro
  • Skapa ett tydligt informationsflöde
  • Förberedelser och planering

Materialet kan exempelvis användas som underlag för diskussion med medarbetare i verksamheterna och för chefer i planeringsarbete. De tre olika verksamhetsområdena har alla liknande utmaningar, men skiljer sig på vissa punkter. Yrkesverksamma och chefer kan med fördel ta del av alla tre informationsblad.

IVO går vidare med ytterligare tillsynsinsatser

Syftet med tillsynen har inte varit att leta fel hos verksamheterna, men där vi noterat allvarliga brister noterats kommer vi att följa upp och göra fördjupade granskningar. IVO har gått vidare med  tillsyn av cirka var tionde av de sedan tidigare granskade verksamheterna.