Tillsyn av medicinsk vård och behandling

IVO genomför just nu en tillsyn som riktar sig mot regioner och privata verksamheter med ansvar för läkarinsatser vid särskilda boenden för äldre.

Syftet med tillsynen är att granska om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 och att ta reda på om det finns förutsättningar för att de som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård, får adekvat vård och behandling på det särskilda boendet.

Tillsynen har utgått från de 1 700 särskilda boendena som finns i IVO:s omsorgsregister och IVO har gått vidare med en fördjupad granskning utgående från 98 boenden. Viktigt är att påpeka att det inte är boendet i sig vi tillsynar utan hur tillgången till hälso- och sjukvård har sett ut för de som smittats av Covid-19.

Lägstanivån är för låg

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

IVO gör bedömningen att ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre. Vi bedömer också att ingen region fullt ut nått de krav på kvalitet i brytpunktsamtal, behandling enligt ordination och dokumentation som lagstiftningen sätter upp.

Vad händer nu i tillsynen?

Det övergripande ansvaret för medicinsk vård och behandling av äldre som bor på SÄBO, ligger på regionerna. IVO fattade i november 2020 beslut riktade till samtliga regioner, och begärde att de senast den 15 januari 2021 skulle inkomma med redogörelse av vilka förbättringsåtgärder som planeras och genomförs med anledning av IVO:s konstaterade brister. Alla regioner har lämnat in en redovisning som svar på IVO:s beslut. 

De åtgärder som regionerna beskriver verifierar flera av de brister som IVO pekat ut. Det handlar om allt från övergripande förändringar, såsom ändrad organisation eller utvecklad kunskapsstyrning, till detaljåtgärder, såsom ändrade rutinbeskrivningar och checklistor.

IVO anser, med anledning av den fortsatta utvecklingen av covid-19 pandemin, att det är angeläget att planerade åtgärder vidtas skyndsamt samt att regionerna fortlöpande kontrollerar att åtgärderna får avsedd effekt.

IVO kommer under 2021 att fortsätta granskningen av regionerna när det gäller den hälso- och sjukvård som ges till äldre på särskilt boende inom ramen för nu aktuella tillsynsärende. Tillsynen kommer att inkludera en granskning av om de åtgärder som redovisats till myndigheten har fått avsedd effekt. 

Det som bland annat kommer ingå i tillsynen är en granskning av patientjournaler, regionens systematiska kvalitet- och patientsäkerhetsarbete på området inklusive hur regionen följer upp kvaliteten i den hälso- och sjukvård som ges av andra vårdgivare där regionen är ansvarig huvudman. IVO har för avsikt att återkomma till regionerna när det gäller formerna för detta. IVO planerar vidare att under våren genomföra ytterligare dialogmöten med regionerna.

I februari fick de kommuner  och privata vårdgivare/huvudmän som ingår i tillsynen beslut och de har haft på sig till 15 mars att bland annat redovisa de eventuella åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta utifrån sitt systematiska patientsäkerhetsarbete, för att komma till rätta med bristerna. 

Tillsynen kommer att fortsätta för de kommuner och privata vårdgivare/huvudmän som uppvisat brister i förutsättningar att ge god vård.

Både regionerna och kommunerna ska inkomma med redovisningar till IVO senast den 15 september. Där ska de redovisa vilken effekt vidtagna åtgärder fått för äldre som bor på särskilda boenden. 

Fakta om tillsynen

Tillsynsinsatsen, så här långt, utgörs av flera steg i syfte att både övergripande täcka regionernas ansvar för landets 1 700 SÄBO samt fördjupad riskbaserad granskning.

  • Tillsynen inleddes med intervjuer av medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) för Sveriges samtliga kommuner samt för 12 privata aktörer.
  • Därefter intervjuades regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer eller annan utsedd företrädare. Totalt genomfördes cirka 350 intervjuer som täckte samtliga kommuner och regioner.
  • Sedan valdes 98 SÄBO på risk ut för en fördjupad tillsyn.
  • IVO genomförde en journalgranskning av kommunal hälso- sjukvårdsjournal och primärvårdsjournal avseende patienter som har eller har haft covid-19 under perioden 1 februari – 1 juni 2020, sammanlagt granskades ungefär 1 700 journaler avseende 847 patienter.
  • Därefter utfördes djupintervjuer med ansvarig sjuksköterska vid de 98 SÄBO samt med medicinskt ansvarig läkare/verksamhetschef som ansvarade för primärvårdens insatser vid de 98 SÄBO som ingick i journalgranskningen.

De 98 SÄBO som valdes ut till tillsynen finns fördelade över samtliga regioner, förutom Region Gotland som vid urvalets tidpunkt enbart hade marginell samhällsspridning. Både kommunal samt enskild/privat regi fanns representerade för SÄBO i journalgranskningen.

Urvalskriterierna av de SÄBO som involverades i journalgranskningen bör ses som ett urval av landets 1 700 SÄBO utifrån bland annat förekomst av smittspridning initiala inkomna upplysningar, klagomål, anmälningar och tips. Totalt sett finns 55 av Sveriges 290 kommuner representerade i den fördjupade journalgranskningen.