Nationell tillsyn 2017

Om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska IVO utföra riskbaserad tillsyn utifrån en egen riskanalys. Det innebär att den riskbaserade tillsynen inriktas mot de verksamheter som är mest angelägna att granska.

IVO:s riskanalys innehåller identifierade risker i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Analysen baseras på iakttagelser från såväl den egna tillsynen som från andra aktörer, exempelvis patientförsäkringarna, kommuner, landsting, patientnämnder och brukar- och anhörigorganisationer.


I IVO:s tillsynsuppdrag ingår bl.a. handläggning av anmälningar, klagomål från enskilda och egeninitierad tillsyn. Den egeninitierade tillsynen, baserad på IVO:s riskanalyser, är antingen planerade eller genomförs på förekommen anledning. Med en riskbaserad tillsyn inriktas IVO:s tillsynsverksamhet mot de verksamheter som är mest angelägna att granska.


Med denna tillsynsplan strävar IVO efter att uppnå syftet med sitt tillsynsuppdrag, dvs. att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.

IVO har tidigare identifierat följande faktorer som ger ökad risk för att patienter och brukare inte ska få en säker vård och omsorg av god kvalitet:

  • Samverkan och vård- och omsorgskedjan
  • Kompetens och personalrelaterade problem
  • Informationssäkerhet
  • Myndighetsutövning

 

Här listar vi fortlöpande de områden som IVO planerar att granska i den nationella riskbaserade egeninitierade tillsynen 2017:

IVO granskar tandvården

Brister i vårdens tillgänglighet

Lämplighetsprövning LSS

IVO granskar socialtjänstens uppföljningar av placerade barn och unga på HVB

Patientgrupper som ges sämre förutsättningar för jämlik vård

Samverkan kring multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende