Brister i vårdens tillgänglighet

Projektet består av en nationell tillsyn med fokus på om vården och omsorgen är säker för de patienter som har fått ett beslut om inläggning, men som på grund av bristande tillgänglighet till vårdplatser blir kvar på akutmottagningar.

Bakgrund                                         

Det är inte ovanligt att det blir ”stopp” i patientflödet då patienter vistas på akutmottagningen under en lång tid, ibland mer än åtta timmar. Många av dessa patienter behöver läggas in på en vårdavdelning, men på grund av brist på vårdplatser på slutenvårdskliniker får de i stället vårdas på akutmottagningen. Oftast kan inte övervakning, behandling med särskilda läkemedel eller uppföljning av insatt behandling tillgodoses på ett tillfredsställande sätt för dessa patienter. Patienter kan även få ligga på en brits under en lång tid i stället för i en sjukhussäng, vilket innebär risk för trycksår och fallskador.

 

Med anledning av det fortsatt ansträngda läget på akutmottagningarna finner IVO skäl att genomföra en nationell tillsyn med fokus på om vården och omsorgen är säker för de patienterna som har fått ett beslut om inläggning men som vårdas kvar på akutmottagningen. IVO saknar i nuläget en nationell bild av situationen för denna patientgrupp.

 

Metod

Tillsynerna kommer att genomföras genom enkätfrågor till vårdgivarna och inhämtning av statistik.  Vidare genomförs inspektioner för observation samt korta intervjuer med personal, och om möjligt med patienter. För att inhämta patienternas upplevelse kommer även enkäter att skickas ut till patienter som har blivit inlagda på sjukhuset efter att ha sökt vård på berörda akut­mottagningar.

 

Omfattning

Projektet omfattar tillsyn av samtliga sjukhusbundna somatiska akutmottagningar med inriktning medicin/kirurgi inom varje avdelnings geografiska område, totalt ca 70 stycken.

 

Projektidé och effektmål

Projektet bidrar till en samlad nationell bild av patientsäkerheten vid övergången mellan somatiska akutmottagningar och slutenvården på akutsjukhusen, genom att tillsyner genomförs med samma utgångspunkter och frågeställningar på samtliga regioner.

 

Projektet har även som syfte att kartlägga om det finns vissa patientkategorier som är mer vanligt förekommande än andra.

 

Vidare bidrar projektet till en god och säker vård genom att se till att de granskade vårdgivarna vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till eventuella brister som framkommer vid tillsynen. Det samlade resultatet bidrar också till att övriga vårdgivare kan få en ökad kunskap om viktiga utvecklingsområden att beakta i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete.

 

Resultat

Resultatet presenteras i myndighetens Tillsynsrapport som lämnas till regeringen den 1 mars varje år. Dessutom kommer tillsynsresultaten att presenteras vid återföringskonferenser, såsom exempelvis IVO-dagarna i februari 2018. En rapport kommer enligt planen att publiceras i början av år 2018.

 

 IVO:s avdelnings sydväst ansvarar för projektet.