IVO granskar socialtjänstens uppföljningar av placerade barn i HVB

Tillsynen är nationell och inkluderar socialtjänsten i 50 kommuner runt om i Sverige. Syftet med tillsynen är att ge en bild av om socialtjänstens uppföljningar av placerade barn i HVB hanteras enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.

Tillsynen inkluderar två huvudsakliga delar:

  1. granskning av socialtjänstens ärenden gällande HVB-placerade barn samt
  2. enkäter till ungdomar mellan 15-17 år där IVO undersöker deras uppfattning om kontakten med socialtjänsten. 

I november arrangerar IVO återföringskonferenser där det, med utgångspunkt från iakttagelser från tillsynen, bland annat blir tillfälle att diskutera hur socialtjänsten hanterade den kraftiga ökningen av ensamkommande barn 2015/2016, hur situationen ser ut idag och vad som behöver göras framöver. 

 

Utsatta barn och unga har de senaste åren framhållits som ett prioriterat område i IVO:s nationella och regionala riskanalyser. Tillsyn av socialtjänstens arbete med utsatta barn och unga är återkommande och IVO har konstaterat att socialtjänsten brister inom en rad områden. Det gäller övergripande för såväl myndighetsutövning och kompetens som för samverkan med andra aktörer.