Planerad tillsyn

IVO granskar kontinuerligt utvalda områden och verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamheter som bedrivs enligt LSS. IVO använder olika tillvägagångssätt i tillsynen, både kontrollerande och främjande.

Ett mål för myndigheten är att de vi granskar ska känna till våra metoder och på vilka grunder vi utövar tillsyn.


Några av de tillsynsmetoder IVO använder är bland annat anmälda och oanmälda inspektioner och skrivbordstillsyn. Valet av metod beror på tillsynens syfte och ärendets art.

 

Så kan IVO påverka

IVO använder olika verktyg för att uppnå syftet med tillsynen. Val av verktyg görs utifrån vilken förväntad effekt det har på tillsynsobjekten samt utifrån vilka möjligheter lagstiftningen ger:

  • information
  • råd och vägledning
  • dialog
  • rekommendationer
  • kritik
  • krav på åtgärder
  • anmälan av legitimerad personal till HSAN
  • åtalsanmälan
  • föreläggande och förbud

 

Egeninitierad riskbaserad tillsyn

Den egeninitierade riskbaserade tillsynen utgår från IVO:s riskanalys. I analysen har ett antal riskområden identifierats där vi anser att våra resurser bör användas för att ge bäst effekt.


Regelbunden tillsyn av boenden för barn och unga (frekvenstillsyn)

Minst en gång per år granskar IVO hem för vård eller boende för barn och unga (HVB), särskilda ungdomshem och bostäder med särskild service för barn eller ungdomar (LSS).

 

Tillsynen genomförs med inriktning på säkerhet och kvalitet.

 

Regelbunden tillsyn av verksamheter som hanterar blod och vävnader (frekvenstillsyn)

IVO inspekterar verksamheter som hanterar blod och vävnader minst vartannat år. Det finns totalt 26 blodverksamheter och 54 vävnadsverksamheter.Ämne