IVO granskar socialtjänstens uppföljningar av placerade barn och unga på HVB

Granskningen som sker under 2017 genomförs med hjälp av enkäter till barn och unga samt granskning av socialtjänstens ärenden vid 50 kommuner/stadsdelar. Återföringen av resultatet sker vid regionala återföringskonferenser i slutet av året.

Utsatta barn och unga har de senaste åren framhållits som ett prioriterat område i IVO:s nationella och regionala riskanalyser. Tillsyn av socialtjänstens arbete med utsatta barn och unga är återkommande och IVO har konstaterat att socialtjänsten brister inom en rad områden. Det gäller övergripande för såväl myndighetsutövning och kompetens som för samverkan med andra aktörer.

De brister som IVO ser inom socialtjänsten, i och med tillströmningen av ensamkommande barn, riskerar att föra med sig en ytterligare problematik för åren som kommer. Dessutom har IVO sett starka tendenser till undanträngningseffekter – att socialtjänsten har svårigheter att klara sitt uppdrag att garantera att övriga barn och unga som inte är ensamkommande får sina behov av stöd och skydd tillgodosedda.

Tillsynen, som bedrivs i projektform, ska bidra till att ge en samlad nationell bild av hur socialtjänstens uppföljningar fungerar vad gäller placerade barn och unga. Syftet med tillsynen är att säkerställa att behoven bland placerade barn och unga tillgodoses. De effektmål som tillsynen ska bidra till är:

  • att eventuella konstaterade brister avseende uppföljning av vården för barn och unga som är placerade på HVB åtgärdas.
  • att säkerställa att socialtjänstens uppföljningar för barn och unga hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.
  • ökad kunskap och dialog om socialtjänstens uppföljningar vad gäller placerade barn och unga.

IVO:s avdelning mitt ansvarar för projektet.