Prioriterade riskområden 2018-2020

Utifrån en omfattande riskanalys så har IVO prioriterat sex riskområden som vi kommer att arbeta särskilt med i nationellt samordnade tillsynsinsatser under 2018-2020.

1. Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja

 

2. Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg

3. Samsjukliga patienter riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg

4. Personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande riskerar att drabbas av brister i vården

5. Patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov – tillgång på platser och personal blir styrande

6. Personer utsätts för risker kopplade till nätbaserade vårdtjänster och välfärdsteknik. (Detta område har senare delats upp i två separata förstudier.)

 

Riskområdena är brett formulerade, komplexa och kan kräva integrerad tillsyn av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utgångspunkten är risker för patienter och brukare.

Arbetet inom de prioriterade riskområdena inleds med en förstudie där IVO bland annat konkretiserar frågeställningen och ser över vilka metoder som lämpar sig bäst för tillsyn av området.