Prioriterade riskområden 2018-2020

Utifrån en omfattande riskanalys så har IVO prioriterat sju riskområden som vi arbetar särskilt med i nationella tillsynsinsatser under 2018-2020.

1. Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja

 

2. Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg

 

3. Samsjukliga patienter riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg

 

4. Personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande riskerar att drabbas av brister i vården

 

5. Patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov – tillgång på platser och personal blir styrande

 

6. Personer kan utsättas för risker kopplade till digitala vårdtjänster 

 

7. Personer kan utsättas för risker kopplade till välfärdsteknik.

 

Riskområdena är brett formulerade, komplexa och kan kräva integrerad tillsyn av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utgångspunkten är risker för patienter och brukare.

 

Arbetet inom de prioriterade riskområdena har inletts med en förstudie där IVO bland annat konkretiserar frågeställningarna och sett över vilka metoder som lämpar sig bäst för tillsyn av området.

 

Film med Ingrid Rydel, chef för analysenheten, om IVO:s prioriterade riskområden 2018-2020