Risker för barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja.

Under 2019 – 2020 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en nationell tillsyn av samordningen av vården och omsorgen för barn med psykisk ohälsa.Tillsynen initierades utifrån en riskanalys som IVO genomfört. 

 

All tillsyn som IVO bedriver ska syfta till att ge effekt i vården och omsorgen för att det ska bli bättre för patient och brukare. För att få effekt i denna tillsyn gjorde IVO enligt följande. 

  • Samtalade med barn och familjer om deras upplevelser av samordning i vården och omsorgen.
  • En tidslinje utformades för att vård- och omsorgsgivarna skulle få en gemensam bild av barnets väg genom vården och omsorgen.
  • Tillsynen genomfördes i dialogform där alla berörda aktörer träffades samtidigt.
  • Dialogen utgick från hur det blir för barnen.
  • Granskade vård- och omsorgsförlopp över en längre tid för att fånga samordningen.
  • Tillsynen skulle vara framåtsyftande. 

Tillsynen omfattade samtal med 30 barn och/eller vårdnadshavare från olika delar av landet. IVO genomförde 26 dialogmöten där cirka 120 olika vård- och omsorgsgivare deltog. De vård- och omsorgsgivare som har deltagit vid dialogmöten har vanligtvis varit barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och elevhälsa men även exempelvis habilitering, primärvård och hem för vård eller boende.

Dialogmöten för gemensam bild

Dialogmötena var central i tillsynen. Vid varje dialogmöte användes tidslinje som underlag i samtalet. Tidslinjen illustrerade barnets olika vård- och omsorgskontakter över tid och i förhållande till varandra. Utifrån konkreta exempel ledde samtalet till konstruktiva diskussioner på en generell nivå. Vid varje dialogmöte deltog ca 10-20 personer från olika verksamheter. 

Samordning och kommunikation behöver förbättras

Tillsynen har bland annat visat att samordning och kommunikation behöver förbättras/utvecklas, både mellan verksamheterna och inom den egna verksamheten. Vidare har det framkommit att SIP- och samordningsmöten behöver utvecklas. Tillsynen har också visat att verksamheterna och barnen/familjerna i vissa stora delar har samma uppfattning om vad som behöver bli bättre rörande samordningen.

Vid dialogmötena efterfrågade IVO goda exempel på vad verksamheterna redan gjort för att underlätta samordningen. Vidare fördes också en gemensam dialog om vad som skulle kunna leda till förbättrad och förenklad samordning. I tillsynen framkom flera olika förlag för att förbättra samordningen för barn med psykisk ohälsa.  

Förstudie

Bristande samordning mellan olika aktörer kan leda till negativa upplevelser hos barn och unga och innebära lägre vård- och omsorgskvalitet. Förstudien visar att den övergripande risken av en bristande samordning och osammanhängande vård- och omsorgskedja är att det kan saknas ett helhetsperspektiv runt barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

 

Nyheter inom riskområdet

2019-01-31: Samordning för barn och unga med psykisk ohälsa