Digitala vårdtjänster

Personer kan utsättas för risker kopplade till digitala vårdtjänster.

 

Iakttagelser i korthet

 

I en tvåårig tillsyn har IVO granskat vårdgivare som ger vård digitalt. 

 

Tillsynen påbörjades under 2018 med en förstudie. I den såg vi att det fanns möjliga risker för patienter kopplat till att vården bedrivs digitalt. Vi ansåg därför att det var viktigt att IVO granskade att de vårdgivare som bedriver vård digitalt har ett systematiskt kvalitetsarbete för att hantera dessa risker.

 

Under 2019 granskade IVO 13 vårdgivare som erbjuder vård digitalt direkt till patient med inriktning på att vården ska vara säker för patienten,  kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Granskningen visar att det finns förutsättningar för en patientsäker vård. 

 

Förstudie

 

Nyheter om digitala vårdtjänster