Viktigt att säkerställa patientsäkerheten och att inkludera ett barnperspektiv i digitala psykologtjänster

När digitala psykologtjänster riktade till vuxna ökar, är det viktigt att vårdgivarna säkerställer patientsäkerheten. Det handlar bl.a. om att samverkan ska ske med andra aktörer och att inkludera ett barnperspektiv när patienten är förälder.

IVO har granskat två av de större privata aktörerna av digitala psykologtjänster. Tillsynen genomfördes under 2020-2021 och är den avslutande delen av en större tillsyn av digitala vårdtjänster som IVO inledde under 2018.

I denna avslutande del av tillsynen fokuserade IVO på vårdgivarnas förutsättningar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. IVO har hållit dialogmöten med vårdgivarna utifrån deras styrdokument och utifrån den granskning av patientjournaler som IVO gjort.

Tre viktiga observationer

IVO gör följande  observationer som  vårdgivare som  bedriver digitala hälso- och sjukvårdstjänster bör beakta:

  • Samverkan. IVO konstaterar att det finns brister i samverkan kring patienterna mellan olika berörda  aktörer, exempelvis mellan psykiatrimottagning och vårdcentral.
  • Suicidriskbedömningar. Det ska alltid gå att följa i patientjournalen att eventuell suicidrisk bedömts och hanterats. IVO konstaterar att sådana bedömningar sällan dokumenterats i journalerna, vilket medför att det är svårt att utläsa vad som faktiskt gjorts. Båda vårdgivarna uppgav till IVO att de redan uppmärksammat detta i sitt patientsäkerhetsarbete.
  • Barnperspektivet.  Att ta hänsyn till närstående barn är alltid viktigt och i vissa fall en skyldighet.  Barn har rätt att få sitt behov av information tillgodosett. Där är den digitala kontakten inget hinder, det handlar mer om att hitta lösningar för det. Det är också viktigt att vårdgivaren säkerställer att oro för barn anmäls till socialtjänsten.

De granskade vårdgivarna har gett en samstämmig bild över vilka utvecklingsområden som är aktuella i verksamheternas fortsatta patientsäkerhetsarbete.

Samma regelverk gäller för digitala vårdtjänster

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs via digitala vårdtjänster omfattas av samma lagar och regler som övrig hälso- och sjukvård. Principerna för uppföljning av kvaliteten i den vård som ges i digitala kanaler skiljer sig därför inte från uppföljning av vård där patient och vårdpersonal träffas i ett fysiskt möte.