Risker för patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande

Patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande riskerar att drabbas av brister i vården.

IVO har uppmärksammat att det finns brister i vården av patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande. Sjukvårdsinsatser för personer med flera diagnoser samordnas inte tillräckligt.

Multisjuka personer är ofta i behov av vård som är komplex. Vårdkedjan kan omfatta allt från akut omhändertagande till vård, uppföljning och rehabiliteringsinsatser i slutenvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

 

Väl utvecklad samverkan krävs

Omhändertagandet av dessa patienter kräver att samverkan mellan vårdnivåer och vårdgivare är väl utvecklad. Flera patient- och brukarorganisationer har påtalat de allvarliga konsekvenser som följer av brister i bemanning, kunskap, uppföljning, rutiner och rehabilitering i vården.

 

Sammanvägd individuell bedömning

Personer med multisjuklighet skickas ofta mellan olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst, när man istället borde göra en sammanvägd individuell bedömning av hela behovsbilden.

 

Vidare söker ofta dessa personer vård på akutmottagningar där det kan vara svårt att ge ett optimalt omhändertagande, vilket i sin tur kan bero på samverkansproblem, kommunikation, platsbrist på ”mest lämplig” avdelning/vårdnivå.

 

Specialister saknas

Flera patient- och brukarorganisationer har påtalat att tillgången till specialiserad vård är kopplad till kompetensfrågan – det saknas specialister.

De allvarliga konsekvenser som följer av brister i kompetensförsörjning och uppföljning i vården är att patienter med multisjuklighet riskerar att drabbas av försämrat sjukdomstillstånd.