Riskområde: personer med funktionsnedsättning

Många anmälningar från enskilda som kommer in till IVO inom funktionshinderområdet berör brister i omsorg och omvårdnad. På boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar finns risker kopplade till den fysiska boendemiljön.

Antalet personer med insatser från socialtjänsten fortsätter att öka. Totalt sett har nu drygt 130 000 barn och vuxna med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning insatser. Av dessa har 66 000 personer insatser enligt socialtjänstlagen och nästan 70 000 personer insatser enligt LSS.

 

Både socialtjänst och hälso- och sjukvård

Många anmälningar från enskilda som kommer in till IVO inom funktionshinderområdet berör brister i omsorg och omvårdnad. Omsorg och omvårdnad är ett brett område som många gånger omfattar både socialtjänst och hälso- och sjukvård. De flesta lex Sarah-anmälningar berör felaktigt utförd insats medan de flesta lex Maria-anmälningar handlar om brister i vård och behandling och om läkemedelshantering.

 

Bemanning, kompetens och planering

Vad är brister i omsorgen och omvårdnaden? Det kan vara att den enskilde inte får sin omsorg utförd på rätt sätt eller kanske inte alls, att personalen hanterar den enskilde hårdhänt eller bemöter den enskilde på integritetskränkande sätt, att den enskilde får fel läkemedel eller att uppföljning av den enskildes hälsotillstånd uteblir, och så vidare. Det här beror många gånger på undermålig bemanning, kompetens, planering och/eller samverkan.

 

Brister i den fysiska miljön

På boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar finns risker kopplade till den fysiska boendemiljön. Vissa verksamheter har äldre tillstånd och drivs i lokaler som idag inte skulle bedömas som ändamålsenliga för ett permanent boende eftersom de är institutionslika till sin karaktär.

 

Boendestöd

Brister i samverkan mellan vården och omsorgen påverkar också omvårdnaden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd (SoL) är en verksamhet där IVO har uppmärksammat detta problem.

 

Oklarheter i ansvar om egenvård

IVO har uppmärksammat att det finns oklarheter kring ansvaret gällande egenvård, främst inom personlig assistans och på korttidshem för barn.