En tillsyn av samordningen av vården och omsorgen ur den enskildes perspektiv

IVO genomför en tillsyn av samordningen av vården och omsorgen. Tillsynen utgår från personer med kroniska sjukdomar som har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Vården och omsorgen i Sverige utförs i en komplicerad struktur – uppdelad i tre politiska nivåer, 20 olika regioner, 290 kommuner och en rad olika privata utförare. Många organisationer är dessutom uppdelade på olika nivåer och styrs separat från varandra. Detta gör det svårt att koppla samman olika vård- och omsorgsinsatser till en helhet kring den enskilde personen.

 

Samverkan resulterar i dag ofta i att aktörer och vård- och omsorgsgivare delar upp ansvaret för den enskilde personen mellan sig istället för att ta ett gemensamt ansvar. I de mellanrum som uppstår mellan olika organisationers ansvar finns det en risk att enskilda personer hamnar – i synnerhet personer med komplexa och sammansatta behov.

 

Tillsynen utgår från personer med MS

Det är många personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, både från regionen och från kommunen. I tillsynen har vi fokuserat på personer som lever med den kroniska sjukdomen multipel skleros (MS). Valet av personer med MS är resultatet av en diagnosspecifik riskinventering som vi har gjort. 

 

Samtalen kan omfatta flera patient- och brukargrupper

Även om tillsynen utgår från personer med MS kan ni i ert arbete med reflektionsmaterialet inkludera flera patient- och brukargrupper, exempelvis personer med kroniska sjukdomar. 

 

En film om tillsynen

Tillsynens-delar.pngDen här filmen beskriver den tillsyn som ni är en del av. I denna och de nästkommande filmerna möter ni bland annat Kajsa, Ingela och Mattias. De har alla tre erfarenheter av kontakten med vården och omsorgen och deras berättelser speglar den situation som många hamnar i när samordningen brister – oavsett diagnos (två av dem har MS).

 

Ta gärna del av filmen individuellt före ert första gemensamma arbetsgruppsmötet.