Samverkan och samordning

I detta avsnitt får ni möjlighet att skapa er en gemensam bild av vad samordning innebär.

En film om samverkan och samordning

I filmen får ni en inblick i lagstiftningens intentioner med kraven på samverkan och samordning och vad som skiljer dessa begrepp åt.

 

Ni får bland annat lyssna till Kajsa, Ingela och Mattias. De har alla tre erfarenheter av kontakten med vården och omsorgen och deras berättelser speglar den situation som många hamnar i när samordningen brister – oavsett diagnos (två av dem har MS).


Diskussionsfrågor

Efter att ni har tittat på filmen, reflektera tillsammans kring det ni har hört. Tillåt er att vara fria i era tankar och hjälp varandra att skapa en gemensam förståelse för samordningsfrågan. Dessa diskussionsfrågor kan fungera som ett stöd i ert samtal.

Här kan ni ladda ned diskusssionsfrågorna som powerpointpresentation.

Diskussionsfrågor

 • Ta några minuter och reflektera över det vi just nu har sett.

  Reflektera gärna över begrepp som samverkan, samordning och organisatoriska mellanrum.

 • Hur samverkar vi med andra vad gäller personer med MS?

  När vi samverkar med andra, i vilken utsträckning fokuserar vi på roller och på att dela upp ansvar (för att kunna samordna insatser för enskilda)?

  När vi samverkar med andra, i vilken utsträckning fokuserar vi på relationer och gemensamt ansvarstagande (för att kunna samordna insatser för enskilda)?

 • Hur samordnar vi insatser för personer med MS, tillsammans med andra?

  Ge exempel på samordning från det dagliga arbetet.  

 • Hur tar vi reda på att samverkan bidrar till att tillgodose den enskildes behov av samordning?

  Det vill säga hur tar vi reda på att vår samverkan med andra bidrar till att olika insatser bildar en helhet kring personer med MS?

  Har vi kunskap om och förståelse för hur andra verksamheters, aktörers och huvudmäns uppdrag och arbete ser ut?

  Det vill säga andra aktörer och huvudmän som är delaktiga i vården och omsorgen för personer med MS.

För dig som vill veta mer

Från medel till mål att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv (rapport 2017:9). Myndigheten för vård och omsorgsanalys

Samordnad vård och omsorg – en analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem (pm 2016:1). Myndigheten för vård- och omsrogsanalys

I välfärdsproduktionens gränsland. Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg. Mats Tyrstrup