Riskområde: personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande

Vård- och omsorgsinsatser samordnas inte

Vården och omsorgen inte är tillräckligt samordnad för personer som behöver ett multidisciplinärt omhändertagande.Vi ser många exempel på vårdskador och missförhållanden som drabbar enskilda personer, då olika insatser inte fogas samman i en helhet.

 

Vård- och omsorgsinsatserna utförs av flera olika huvudmän, aktörer, verksamheter och enheter, vilka alla styrs separat från varandra. Det har gjort det svårt att koppla samman olika tjänster till en helhet kring utifrån vad den enskilda personen behöver. Och den samverkan som sker mellan vård- och omsorgsgivarna resulterar inte alltid i en samordning av insatser.

 

Patienter hamnar i organisatoriska mellanrum

I arbetet med att kartlägga riskområdet har vi sett att olika huvudmäns och aktörers samverkan ofta resulterar i att ansvaret för patienternas vård och omsorg delas upp, istället för att parterna tar ett gemensamt ansvar för patienten. Att dela upp ansvar i en komplex verksamhet med låg grad av förutsägbarhet är svårt, om inte näst intill omöjligt. Och i de mellanrum som uppstår mellan olika ansvarsområden hamnar exempelvis kvinnan som har en sällsynt diagnos eller pojken med svår missbruksproblematik och psykisk ohälsa – personer som kan fara riktigt illa utan att någon egentligen har gjort något fel.

 

Patienter får koordinera sin egen vård

När samordningen brister får patienten eller dennes närstående dessutom ta ett stort eget ansvar för att koordinera sina vård- och omsorgsinsatser. Det finns dock en uttalad ambition att stärka samordningen. Vård- och omsorgsgivarna har exempelvis infört nya organisationsformer och nya arbetssätt. Samtidigt saknas det kunskap om huruvida initiativen faktiskt leder till en mer samordnad vård och omsorg ur patientens perspektiv.