Riskområde: Tillgång på platser och personal blir styrande

Inom den slutna somatiska specialistsjukvården är brist på vårdplatser ett omfattande problem. Konsekvenserna blir överbeläggningar, utlokaliserade patienter och att personal tvingas lägga ner mycket kraft och tid på att hitta vårdplatser.