Bakgrund och syfte med tillsynen av äldreomsorgen

IVO genomförde under april 2020 en granskning av äldreomsorgen i hela landet. Tillsynen syftade till att ta reda på vilka åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden vidtagit för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19.