IVO följer upp tillsynen av äldreomsorgen

IVO har i tillsyn under 2020 konstaterat att lägstanivån är för låg vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Därför fortsätter granskningen.

I den fortsatta tillsynen kommer IVO att kontakta kommuner, regioner och utvalda privata vårdgivare för att  begära in uppgifter och underlag.

Vi samlar även in upplevelser och erfarenheter från personal som arbetar på särskilda boende för äldre. Det kommer att vara ett underlag när vi planerar vår tillsyn. Arbetar du inom äldreomsorgen i Sverige hoppas vi att du svarar på våra frågor.

Den här uppföljningen är inte begränsad till personer som har eller haft covid-19 utan fokuserar på hela den medicinska vården. Hur ser den medicinska vården ut för de personer som bor på SÄBO i Sverige?

I tillsynen kommer IVO också att följa upp effekterna av de åtgärder som kommuner och regioner meddelat att de ska genomföra på SÄBO efter den första tillsynen.

Arbetar du i kommun, region eller privat vårdgivare? 

Mer om tillsynen och den digitala överföringstjänsten.

Det är ett urval av privata vårdgivare som bedriver SÄBO som ingår i tillsynen. Urvalet av privata vårdgivare täcker alla regioner i Sverige.