Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal

IVO har tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen. Ett ärende kan öppnas om IVO till exempel får kännedom om att någon hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Det kan ske genom anmälningar från enskilda personer, arbetsgivare eller genom egna initiativ baserade på uppgifter från apotek, försäkringskassa, polis, domstol eller andra kanaler.

Utreder

IVO utreder enskilda yrkesutövare med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas i den enskildes utövande av yrket. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

IVO hämtar in uppgifter bland annat från eventuella arbetsgivare, vårdkontakter och i förekommande fall från receptregistret. Den hälso- och sjukvårdspersonal som är under utredning ska ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO avgör ärendet.

Fattar beslut

IVO kan i beslut uttala kritik mot hälso- och sjukvårdspersonal om personen har vidtagit en åtgärd eller underlåtit att vidta en åtgärd som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten.

Anmäler till HSAN

Om IVO efter genomförd utredning bedömer att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning i förskrivningsrätt ska IVO anmäla detta till HSAN.

Tillsyn under prövotid

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal som har fått en treårig prövotid efter beslut från HSAN. Under prövotiden träffar IVO hälso- och sjukvårdspersonalen och följer att personen uppfyller villkoren i den prövotidsplan som oftast följer med ett beslut om prövotid.

De olika myndigheternas roller

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. IVO anmäler legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN om myndigheten anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning i förskrivningsrätt.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutar i ärenden om prövotid, återkallelse av legitimation och annan behörighet samt i ärenden om ny legitimation eller annan behörighet efter tidigare återkallelse av legitimation eller inskränkning i behörighet.

Socialstyrelsen beslutar om legitimation och annan behörighet att utöva ett yrke som apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare inom hälso- och sjukvården.