Tillsynsområden

Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda klagomål.

I tillsynsuppdraget ingår handläggning av anmälningar, till exempel enligt lex Sarah och lex Maria, enskilda personers klagomål på hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt kommunernas skyldighet att rapportera beslut om insatser som inte har verkställts.

Hälso- och sjukvårdsområdet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hela befolkningen ges en god vård på lika villkor, oavsett var i landet man bor. Som enskild patient eller anhörig ska man kunna vara säker på att detta följs och att ens intressen tas till vara.

Inom hälso- och sjukvården bedriver IVO tillsyn över till exempel:

 • primärvården
 • hemsjukvården
 • den psykiatriska och somatiska specialistvården
 • den prehospitala vården, där bland annat ambulansverksamhet ingår
 • kriminalvårdens hälso- och sjukvård
 • skolhälsovården
 • tandvården

IVO har även tillsyn över all hälso- och sjukvårdspersonal.

Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Enligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Inom socialtjänsten bedriver IVO bland annat tillsyn över handläggning av ärenden, hur kommunerna bedriver uppsökande verksamhet samt själva utförandet av insatserna. Det innebär till exempel tillsyn över:

 • missbruks- och beroendevården,
 • individ- och familjeomsorgen,
 • hem för vård eller boende (HVB) för barn, unga och vuxna inklusive de boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS),
 • äldreboenden.

IVO har också tillsyn över all verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till exempel:

 • bostäder med särskild service för barn och ungdomar,
 • bostäder med särskild service för vuxna,
 • personlig assistans.

Viktigt med samverkan

Insatser inom hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst fodrar ofta att de är både väl samordnade och integrerade. Det gäller till exempel inom områdena:

 • äldreomsorg,
 • funktionsnedsättning,
 • psykiatri,
 • beroendevård,
 • rehabilitering.

Ibland är gränsdragningen mellan insatserna otydlig. Det betyder att IVO inte bara granskar det aktuella området utan också tittar på hur hela vård- och omsorgskedjan fungerar och om och hur samverkan sker mellan olika utförare.