Stöd för IVO:s bedömningar

IVO:s bedömningar i arbetet med tillsyn grundar sig på lagar och förarbeten som offentliga utredningar och propositioner. Bedömningarna utgår också från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är flera av lagarna så kallade ramlagar. Det innebär att lagarna i stor utsträckning innehåller bestämmelser där det finns betydande utrymme för tolkningar. IVO arbetar därför kontinuerligt fram mer konkret stöd för myndighetens bedömningar. 

 

IVO:s stöd för bedömningar ska inte blandas ihop med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Medan föreskrifter och allmänna råd syftar till att ge riktlinjer till kommuner, landsting och enskilda verksamheter  och underlätta den praktiska tillämpningen av olika lagar, utgör bedömningsstöd ett verktyg för IVO:s tillsyn. 

 

Framtagandet av IVO:s stöd för bedömningar är resultatet av diskussioner och avstämningar inom olika delar av myndigheten – allt för att sättet att bedöma ska vara likvärdigt mellan olika regionala avdelningar och bygga på den kompetens som finns inom olika yrkesgrupper inom IVO. 

 

För att IVO:s resonemang ska vara så förutsägbart som möjligt och ge vägledning till vård- och omsorgsgivare publicerar myndigheten delar av de stöd som inspektörerna använder.