Anmälan enligt lex Sarah

Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst, där även SiS och LSS ingår, ska detta anmälas till IVO.

Patienter och brukare kan inte anmäla enligt lex Sarah

Enskilda patienter och brukare, privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan enligt lex Sarah till IVO. I stället kan man lämna synpunkter eller ett klagomål:

Informera IVO eller klaga på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson.

För dig som är barn eller ungdom och bor i familjehem, särskilda ungdomshem, HVB-hem eller i ett LSS-boende och har klagomål eller frågor kan kontakta någon av IVO:s barnhandläggare på telefonnummer 020-120 06 06.​​​​​​​​​​ Mer information hittar du här.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska

  • anställda, uppdragstagare m.fl. genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • den som bedriver verksamheten avhjälpa, undanröja och utreda det rapporterade utan dröjsmål
  • den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet eller de påtagliga risken för missförhållande är allvarligt, snarast anmäla det till IVO.

Anställda, uppdragstagare m.fl. rapporterar till den som bedriver verksamheten

Den som fullgör uppgifter i verksamheter enligt ovan ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska informera sina anställda om rapporteringsskyldigheten.

Den som bedriver verksamheten avhjälper, undanröjer, utreder, dokumenterar och bedömer om en anmälan till IVO ska göras

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade avhjälpas eller undanröjas, utredas och dokumenteras. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt, ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Hur ska en lex Sarah-anmälan skickas till IVO?

En lex Sarah-anmälan ska skickas med vanlig post eller genom vår e-tjänst. Detta då de flesta lex Sarah-anmälningar innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. E-post och fax är inte tillräckligt säkra för att skydda sådana uppgifter.

Blanketten skickas per post till den regionala avdelning (inom IVO) där händelsen inträffat. Här hittar du våra regionala tillsynsavdelningar.

IVO:s ansvar

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens utredning och vid behov begära kompletterande uppgifter. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet. I annat fall tar IVO ställning till om fortsatt granskning ska ske.

Statistik 

Statistik över lex Maria och lex Sarah-anmälningar

Läs mer i regelverket