Brist i säkerheten i psykiatri

Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt LPT och LRV eller vid en enhet för RPU.

Bestämmelserna i patientsäkerhetslagens (2010:659) 3 kap. 6 § gäller vid avdelningar som ger vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV eller vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning.

Övriga bestämmelser vid anmälan om brister i säkerhet regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning.

Vårdgivaren utreder, vidtar åtgärder och anmäler

När vårdgivaren får kännedom om en händelse där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten ska det utredas.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Anmälan skickas till den regionala avdelning (inom IVO) där händelsen inträffat, snarast efter det att händelsen har inträffat. Anmälan ska kompletteras med en intern utredning som ska ha kommit in till IVO senast två månader efter den dag då den anmälda händelsen ägde rum.

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.

Blankett

Anmälan brister i säkerheten psykiatri.

IVO:s ansvar

IVO ska säkerställa att den anmälda händelsen har utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög säkerhet. IVO ska sprida information till vårdgivare om de anmälda händelserna samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälningarna motiverar för att uppnå hög säkerhet. 

Enskilda som vill klaga på hälso- och sjukvården

Patienter, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan om brister i säkerheten till IVO.

Information om hur man kan klaga på hälso- och sjukvården som privatperson.