Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

IVO har tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt att utöva sitt yrke i Sverige. IVO tar också emot anmälningar från apotek med misstanke om felaktig förskrivning.

IVO utreder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vars yrkesutövning kan ifrågasättas utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv eller ur förtroendesynpunkt. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, brottslighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

Tillsyn inleds bland annat utifrån anmälningar från vårdgivare och apotekspersonal, indikationer från andra myndigheter samt inkomna klagomål till IVO.

Vårdgivarens anmälningsskyldighet

En vårdgivare är skyldig att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet så att den uppfyller kraven på god och patientsäker vård.

Om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten, så ska detta anmälas snarast till IVO. Denna anmälningsskyldighet framgår av 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen (PSL).

Använd gärna vår webbaserade anmälan (e-blankett) för att skicka in anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Vårdgivare).

Du kan också använda blanketten Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen.

Observera att apotekspersonal som vill anmäla misstanke om felaktig förskrivning gör detta genom att använda en särskild blankett i avsnittet nedan.

Skicka in blanketten till IVO:s regionala kontor via post eller e-post (kontaktuppgifter framgår på blanketten). Anmäl helst endast en person per anmälan.

Ett bättre underlag vid anmälan gör att IVO:s arbete kan sättas igång snabbare. Saknar IVO något i anmälan kommer kompletteringar att begäras in.

Vårdgivare inom offentlig verksamhet som avskedar en arbetstagare som står under tillsyn av IVO är skyldiga (enligt förordning 2013:196) att snarast anmäla detta till IVO och bifoga en kopia av beslutet om avskedandet.

Apotekspersonalens anmälningsskyldighet

Det är mycket viktigt att motverka felaktiga förskrivningar av narkotiska läkemedel och andra beroendeframkallande läkemedel samt i övrigt komma tillrätta med förskrivningar som avviker från vad som kan anses vara förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om en hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel har skäl att befara att en legitimerad yrkesutövares förskrivning av narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas till IVO. Denna anmälningsskyldighet framgår av 6 kap. 11 § patientsäkerhetslagen.

En anmälan till IVO ska ske redan då skälig misstanke finns om att förskrivningen står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Använd gärna vår webbaserade anmälan (e-blankett) för att skicka in anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Apotekspersonal).

Du kan också använda blanketten Anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal enligt 6 kap. 11 § patientsäkerhetslagen.

Skicka in blanketten till IVO:s regionala kontor via post eller e-post. Anmäl helst endast en person per anmälan.

Det är viktigt att du anger rätt namn, förskrivarkod och om möjligt personnummer på yrkesutövaren, så att IVO kan säkerställa att det är rätt person som utreds. Vi ser helst att du som anmälare anger ditt eget namn i anmälan eftersom skyldigheten att anmäla enligt 6 kap. 11 § PSL är knuten till dig som hälso- och sjukvårdspersonal. IVO tar dock emot och utreder en anmälan även om du inte anger ditt namn. I anmälan via e-blanketten krävs en signering för att anmälan ska skickas in.

Anmälaren får enbart en bekräftelse på att IVO har mottagit anmälan. Ingen ytterligare information om det slutliga resultatet av IVO:s utredning skickas eftersom  anmälaren inte blir en part i ärendet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för apotek.

Behandlande hälso- och sjukvårdspersonal kan inte lämna uppgifter till IVO gällande sina egna patienter

Bestämmelsen enligt 3 kap. 7 § PSL riktar sig uteslutande till vårdgivare. Det finns alltså ingen anmälningsskyldighet för behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som i sin verksamhet tar emot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som patienter. I de fallen gäller sekretess för patientuppgifter liksom för alla patienter. Hälso- och sjukvårdspersonal som anmäler patienter utan lagstöd riskerar att göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Det är således endast vårdgivare som enligt definitionen i 1 kap. 3 § PSL har en plikt att anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § PSL.